نوبخت: شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها آغاز شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به این‌که اظهارنظر درباره‌ی مصوبه حذف پردرآمد‌ها نیازمند تصویب در صحن علنی است، تاکید کرد: شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه از سوی دولت آغاز شده است.

در دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، دربارهی مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان گفت: کمیسیون تلفیق در مجلس متنی را تصویب کرده، اما وقتی این تبدیل به قانون میشود که در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما باید تاکید کنم که حذف خانوارهای پردرآمد از مدتها قبل در راستای تبصره 21 قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانهای شود و دربارهی آن در رسانهها گزارش منتشر شود. اما فراتر از این بحث موضوع چگونگی استفاده از منابع هدفمندی یارانهها است که امسال در بهداشت سرمایهگذاری شده که از محل ملی درآمد یارانهها بوده است.

معاون رییس جمهور همچنین گفت: در حال حاضر قانون هدفمندی یارانه معطوف به دادن یارانه در بین مردم نیست، اما به دنبال حرکت در راستای اجرای خود قانون هستیم که باید حداکثر 50 درصد از منابع هدفمندی یارانهها بین خانوارها تقسیم شود و بخشی از آن در تولید، بهداشت و درمان هزینه شود. برهمین اساس سال آینده دولت دو ماموریت جدید را دنبال میکند. 1300 میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت با سود حداکثر 10 درصد ارائه میشود که برای متقاضیان در شهرهای بزرگ 50 میلیون تومان به هر خانوار وام داده میشود که فاصله بین سود 10 درصدی و سود 21 درصد بانکها را دولت تامین میکند. همچنین 100 میلیارد تومان هم در بخش اشتغال هزینه میشود به ویژه اشتغال نیروهای متخصص و تحصیلکرده.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه گروههایی برای حذف از یارانه از سوی دولت شناسایی شدهاند، گفت: نخست کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و افزایش قیمتها شامل آنها نمیشود و همچنین کسانی که درآمدهای بالا دارند که از سوی وزارت تعاون و رفاه در حال بررسی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی تاکید کرد: اگر این اقدام درست انجام شود این حذفها با استرس در جامعه همراه نخواهد بود، زیرا اگر استرسی ایجاد شود بیش از همه برای اقشار کمدرآمد خواهد بود.

نوبخت همچنین در همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی با اشاره به احیاء سازمان مدیریت و برنامهریزی عنوان کرد: ما به دنبال برخورداری از نتایج این همایش هستیم تا در ماههای اخیر بعد از ایجاد سازمان مدیریت تلاش شده تا تحولی بنیادین در زیرساختهای توسعه و فراهمکردن توسعه پایدار و رصد فرآیند های توسعه دنبال شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی افزود: ما نیازمند تحول و بازنگری در زیرساختهای توسعه هستیم و باید بدانیم که با چه معیاری نظام حسابرسی را تحلیل کنیم.

نوبخت ادامه داد: ما برنامه ششم و هفتم توسعه در پیش داریم و باید از استانداردهایی که در این همایش تبیین میشود سازمان مدیریت و برنامهریزی استفاده کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین دربارهی بودجهریزی برمبنای عملکرد هم گفت: نظام جدید بودجهریزی از سال گذشته در کشور آغاز شده و ما نیاز داریم که در یک دورهای بودجهریزی بر مبنای عملکرد را دنبال کنیم. الان هم لایحه بودجهای که در مجلس هست بر مبنای بودجهریزی براساس عملکرد تهیه شده است، اما این طرح کامل نیست و باید در آینده توسعه پیدا کند.

وی همچنین گفت: استفاده از قیمت تمام شده در این موضوع اهمیت دارد و این همایش استانداردهای بخش عمومی و دولتی را مورد توجه قرار داده است و رهآوردهای آن برای سازمان مدیریت نقش مهمی دارد.

نوبخت اضافه کرد: با توجه به اینکه این نوع بودجهریزی معطوف به نتایج است و بر فرآیند بودجهریزی متمرکز نمیشود برایش مهم است که دستگاهی بتواند ماموریت خود را عملی کند، انضباط دریافت بودجه در این نوع بودجهریزی اهمیت دارد، اما مهمتر از آن عملکرد و نتایج است که یک سازمان بتواند با بودجهای که به آن تعلق میگیرد به اهداف خود دست پیدا کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین با اشاره به بهرهوری پایین در دستگاههای اجرایی گفت: بهرهوری دستگاههای اجرایی نرخ ناپذیرفتنی دارد و نشان میدهد که ما برای تخصیص بهینه بودجه برنامهریزی کنیم.

برچسب ها:
مشاهده نظرات