کاهش صادرات میلگرد

سال٢٠١٤صادرات میلگرد ترکیه ٦‌درصد نسبت به سال٢٠١٣ افت داشته است.

سال٢٠١٤صادرات میلگرد ترکیه ٦درصد نسبت به سال٢٠١٣ افت داشته به ٧میلیون و ٧٩٠هزار تن رسید چرا که تقاضا کم بود و در طول سال گذشته ترکیه با برخی بررسیها جهت اعمال تعرفههای آنتی دامپینگ در کشورهای اصلی خریدار میلگرد خود روبهرو شد. خاورمیانه و شمالافریقا همچنان بزرگترین واردکنندههای میلگرد ترکیه در سال٢٠١٤ بودند البته صادرات به عراق بیش از ٥٠درصد پایین آمده به ٧٦٦١٦٠ تن رسید که بهدلیل جنگ و درگیریهای داخلی در این کشور بود. قابلذکر است میانگین قیمت فروش میلگرد صادراتی ترکیه نیز سال٢٠١٤ معادل ٥٥٩دلار هر تن بوده است.

مشاهده نظرات