بر اساس جدیدترین برآوردهای سازمان جهانی خواروبار سال 2015 سال وفور غلات خواهد بود.

سازمان جهانی خواروبار پیش‌بینی نموده که حجم تجارت جهانی غلات در سالجاری با 3 میلیون تن افزایش نسبت به برآورد انجام شده در ماه دسامبر 2013، به 341.5 میلیون تن برسد

 به گزارش ارانیکو ، سازمان جهانی خواروبار، FAO ، در آخرین برآورد خود میزان مصرف جهانی غلات در فصل زراعی جاری ( 15-2104 ) را 2467 میلیون تن پیشبینی نمودهاست. این رقم نسبت به پیشبینی قبلی این سازمان، که در ماه دسامبر گذشته صورت گرفته بود، 53 میلیون تن (2.2درصد) افزایش نشان میدهد که دلیل آن افزایش مصرف ذرت سورغوم در چین برای مصرف در خوراک دام گزارش شده است.

پیشبینی میشود که در فصل جاری 1104 میلیون تن غله به مصرف خوراکی برسد که در این صورت نسبت به برآوردهای قبلی تغییری نکرده ولی 1.1 درصد نسبت به فصل قبل ( 14-2013) افزایش نشان میدهد.

براین اساس، میزان مصرف سرانه غلات به 152.8 کیلوگرم خواهد رسید که در این میان مصرف سرانه گندم 67.4 کیلوگرم و برنج 57.5 کیلوگرم خواهد بود.همچنین پیشبینی میشود که میزان مصرف غلات برای خوراک دام و طیور نسبت به فصل قبل، با 3 درصد افزایش، به 876 میلیون تن برسد. بخش عمده این افزایش بدلیل افزایش مصرف ذرت بوده که بدلیل فراوانی و قیمت کمتر، تقاضا برای آن افزایش یافته است.


انتظار می رود در پایان سال زراعی 2015 حجم ذخایر موجود در انبارها به 623 میلیون تن برسد. این رقم 6 میلیون تن کمتر از پیشبینیهای قبلی بوده ولی 46 میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. در این صورت، برای سال 15-2014 ، نسبت ذخایر به مصرف به 25 درصد بالغ خواهد شد که بالاترین میزان از سال03-2002 تاکنون خواهد بود.

حجم ذخایر پایان سال 2015 برای غلات دانه درشت 253 میلیون تن(32 میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل) و ذخایر گندم 192 میلیون تن ( 17.4 میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل) برآورد شده  است. همچنین پیشبینی میشود میزان ذخایر برنج با 4 میلیون تن کاهش روبرو شود که این روند عمدتاً در نتیجه کاهش شدید سطح دخایر هند،اندونزی و تایلند خواهد بود.


در بخش تجارت نیز،سازمان جهانی خواروبار پیشبینی نموده که حجم تجارت جهانی غلات در سالجاری، با 3 میلیون تن افزایش نسبت به برآورد انجام شده در ماه دسامبر 2013، به 341.5 میلیون تن بالغ گردد که این رقم 15 میلیون تن کمتر از حجم تجارت سال گذشته میباشد. بر این اساس، حجم تجارت غلات دانه درشت، با 1.5 میلیون تن افزایش نسبت به برآوردهای قبلی،به 149.5 میلیون تن ( 9 میلیون تن کمتر از سال قبل)و ذخایر گندم نیز  با 1 میلیون تن افزایش به 151 میلیون تن ( 6 میلیون تن کمتر از سال قبل) خواهد رسید.

برچسب ها:
مشاهده نظرات