کاهش واردات ورق ترکیه

به گزارش انجمن آهن و فولاد ترکیه، واردات ورق گرم به این کشور درسال ٢٠١٤ افت داشته است.

به گزارش انجمن آهن و فولاد ترکیه، واردات ورق گرم به این کشور درسال٢٠١٤ معادل 17.1درصد افت داشته به ٣میلیون و٤٠٠هزار تن رسید. تقاضای نهایی کم بود و ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار در سال گذشته رو به پایین بوده است. اوکراین بزرگترین عرضهکننده ورق گرم به ترکیه بوده که ٨١٣٨٨٨ تن ثبت شد اگرچه خرید ترکیه از ورق گرم اوکراین سال گذشته 12.2درصد افت داشته که بهدلیل بحران ایجاد شده در اوکراین بود. دومین عرضهکننده بزرگ ورق گرم به ترکیه فرانسه با حدود ٧٣٧هزار تن بود و خرید از روسیه نیز ٢٥درصد افت داشته به حدود ٦٠٨هزار تن رسید.

مطالب مرتبط
افزایش مصرف فولاد اروپا
افزایش مصرف فولاد اروپا
مشاهده نظرات