بر اساس ارقام ارایه شده:

مالیات 94 و تهدید صنعت کشور

مالیات‌ها و میزان و چگونگی اخذ آنها همواره یکی از مباحث مورد مناقشه بین دولت‌ها و بخش خصوصی و مردم بوده و خواهد بود. براساس بررسی‌های بانک جهانی نرخ مالیات‌ها یکی از پنج عامل اصلی و سیستم اجرایی اخذ مالیات جزو 11مورد اول محدودکننده کسب وکار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: مالیات
مشاهده نظرات