کشور به سمت ورشکستگی منابع آب می‌رود

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: آب صرفه‌جویی شده نباید به توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت ختم شود، چرا که توسعه کشاورزی نه با مصرف آب بیشتر بلکه باید با افزایش راندمان تولید همراه باشد.

ستار محمودی در اولین همایش سراسری مدیران امور و روسای ادارات منابع آب شهرستانهای کشور گفت: تا حدود 20 سال پیش 135 میلیارد مترمکعب منابع تجدیدشونده، 251 میلی متر بارش و 87 میلیارد مترمکعب روانآب سطحی داشتیم، اما این آمار به تاریخ پیوست و هماکنون حدود 120 میلیارد منابع تجدیدشونده داریم و با این میزان روانآبها 46 میلیارد رسیده و 48 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: هماکنون در دنیا آب به نام طلای آبی نامیده میشود و نوبت این است که به عنوان یک سند مستند آب به این نام مطرح شود.
 
وی با بیان اینکه وضعیت آب در دنیا به شرایط خاصی رسیده است، همه ما در دنیا در مقابل یک باید قرار گرفتهایم، گفت: بانک جهانی سیاست خود را به سمت سیاست "انرژی تشنه" برده است، چرا که آب و انرژی دو زمینه مهم زندگی بشر و تداوم بخش تمدن بشر نیازمند سرمایه گذاری است.
 
محمودی ادامه داد: در همین سالها درجه حرارت 1.5 درجه زیادتر شده و از طرفی صنایع و کشاورزی و شرب تقاضای بیشتری دارند و محیط زیست هم برای جبران کمبود خود به آب بیشتری نیاز دارد.
محمودی با بیان اینکه با توجه به شرایط جدید در مدیریت منابع آب با یک سری "باید" و یک سری "نباید" مواجه هستیم، ادامه داد: اولین "باید" ما این است که مدیر ما مدیر منابع آب باشد و اگر انگیزه کافی و موثر نداشته باشد کار در این حوزه موثر نخواهد بود.

وی ادامه داد: مدیریت منابع آب یک تخصص است، در سالهای گذشته ما بیشتر مجری بخش آب بودهایم تا مدیر این بخش. انرژی خود را در اجرای پروژه گذاشتیم و هیچگاه از خود نپرسیدیم که بیلان آب منطقه، تراز آب زیرزمینی و وضعیت آب منطقه چگونه است.
محمودی ادامه داد: "باید" دیگر منابع آب هدفمند بودن کار است، ما از میزان آب موجود 80 تا 85 درصد منابع خود را مصرف می کنیم، در حالی که استاندارد مصرف جهانی 40 درصد است و این وضعیت ما را به سمت ورشکستگی منابع آب پیش میبرد. در این وضعیت باید به سمت صرفهجویی در مصرف منابع آب به ازای تولید هر کیلوکالری انرژی و محصول برویم.
وی تصریح کرد: مدیریت منابع باید مجهز به بانک اطلاعاتی بهروز و مناسب باشد، باید آمار و اطلاعات منابع و مصرف آب به طور دقیق استخراج شود و وزارت نیرو مرجع این آمار و اطلاعات باشد.
محمودی با بیان اینکه یکی از آفتهای بخش آب تغییر نگاه حوضهای به نگاه محلی بوده است، گفت: متاسفانه برخی مدیران ما نگاه محلی به آب دارند و قائل به استفاده از تمام پتانسیل آب در منطقه خود هستند، باید این نگاه بهوجود بیاید که ما مسئول مناطق بالادست و پایین دست هم هستیم.
وی با بیان اینکه از 609 دشت کشور حدود 50 درصد ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، گفت: "نباید" مهم در منابع آب در این است که مدیریت خود را محدود به منطقه خود نکنیم و نگاه حوضهای را تقویت کنیم، مدیر حوضهای نمی تواند نقش سیاسی داشته باشد و باید عملکرد حوضهای انجام دهد. باید متخصصین مورد اعتماد مردم باشید تا بتوانید منابع آب را درست مصرف کنید.
قائممقام وزیر نیرو تصریح کرد: باید با اقدامهایی همچون ساماندهی چاههای غیر مجاز، تغذیه مصنوعی، آبیاری مدرن، فرهنگسازی، نقشه راه روشن و ضرورت کار با همدیگر برای این موضوع اقدام جدی و اساسی انجام داد.
وی تاکید کرد: آب صرفهجویی شده نباید به توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت ختم شود که اگر اینگونه باشد ما زیان کردهایم، مدیران آب در نشستهای هماهنگی شهرستان و استان باید بر این نکته اصرار داشته باشند، چرا که توسعه کشاورزی باید با افزایش راندمان تولید باشد نه با مصرف آب بیشتر.
محمودی گفت: ما در ساختار حوضه آبی در واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی بیش از حد نگران هستیم، باید برای این موضوع فکری کرد و اقدام قاطعی در این مورد انجام داد، باید از نقش تصدی گری بیرون آمده و نقش کارفرمایی خود را داشته باشیم.

مشاهده نظرات