مذاکرات دوجانبه را بدون توقف ادامه می‌دهیم / باید روی جزئیات توافق شود

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای باید تا تیر ماه به توافق بر روی جزئیات برسد، گفت: اگر طرف مقابل زیاده‌خواهی کند، هیچ توافق کلی و جزئی نخواهد شد.

محمد جواد ظریف با اشاره به برنامههای آینده جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکرهکننده غربی در پرونده هستهای، گفت: در حال حاضر مذاکرات دوجانبه را بدون توقف داریم و در سفر اخیر وزیر امور خارجه چین به تهران نیز ساعت ها هم در سطح وزرای خارجه و هم در سطح معاونان وزرا، مذاکره مفصلی داشتیم.

وی افزود: در طول هفته آینده نیز همکاران من مذاکرات را ادامه خواهند داد و هر جا که ضروری باشد، من نیز وارد مذاکره میشوم؛ فرصت خیلی کم است و چندان وقت نداریم که جلسات رسمی تشکیل دهیم و باید به همین شیوه مذاکرات دوجانبه را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم.

وزیر امور خارجه درباره تاکید جمهوری اسلامی ایران در توافق یک مرحلهای در مذاکرات هستهای، تصریح کرد: این موضوع دیدگاه جدیدی نیست که جمهوری اسلامی مطرح کرده باشد؛ من نیز این دیدگاه را از ابتدا در وین داشتهام و اصرار هم کردهام و حالا نیز باید کار را پیش ببریم و برای رسیدن به یک توافق، تلاش خواهیم کرد؛ البته یک اصل را نیز در مذاکرات داریم و آن نیز این است که بر روی هیچ چیز توافق نشده، مگر اینکه بر روی همه چیز توافق شود؛ این اصل را در اعلامیه ژنو نیز آوردهایم و لذا در این زمینه نگرانی نداریم.

ظریف خاطر نشان کرد: رهبری نیز چارچوب کار را کاملا مشخص کردهاند و ما نیز همین چارچوب را از ابتدا مد نظر داشتهایم.

تا تیرماه باید بر روی همه جزئیات توافق شود؛ نمیتوان فقط اعلامیه سیاسی داد

وی در پاسخ به این پرسش که موضع جمهوری اسلامی در برابر کارشکنی احتمالی غربیها نسبت به ادامه روند مذاکرات هستهای و یک مرحلهای بودن آن چیست؟ اظهار داشت: من نیازی نمیبینم که نسبت به کارشکنیها چندان نگران باشیم؛ بحث یک بحث کاری است و ما نیز در همین چارچوب کار را دنبال میکنیم و برای رسیدن به نتیجه نیز امیدواریم. من فکر میکنم موضوعات مهمی در بحثهای ما وجود دارد که اگر بر روی آنها به توافق برسیم، رسیدن به توافق کامل چندان مشکل نیست.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: از نظر من باید حتما تا تیر ماه به همه جزئیات برسیم و نمیشود که در تیر ماه یک اعلامیه سیاسی داد و بعد منتظر باشیم تا بر روی جزئیات توافق شود؛ اینطور یک روند بیانتها شروع میشود که به منفعت هیچ کسی نیست.

ظریف تصریح کرد: اگر طرف مقابل اراده سیاسی داشته باشد، توافق حاصل میشود و اگر اراده نداشته باشد، هیچ توافقی؛ چه کلی و چه جزئی در کار نخواهد بود و واضح است که ما برای توافق آمادهایم، اما اگر طرف مقابل بخواهد زیادهخواهی کند، هیچ مشکلی نداریم که به دنیا نشان دهیم که جمهوری اسلامی به دنبال یک توافق خوب و معقول بوده است و اگر این توافق حاصل نمیشود، به خاطر این است که یا طرف مقابل اراده سیاسی آن را ندارد، یا توان مقابله در برابر گروههای صهیونیستی و گروههای فشار را ندارد و یا میخواهد زیادهخواهی کند.

وی افزود: در هر کدام از این حالتها، بالاخره طرف مقابل نخواهد توانست تحریمهای ظالمانهای را که علیه ایران به دنیا تحمیل کرده است، ادامه دهد.

تحریم شرکت ملی نفتکش خلاف توافق ژنو نیست، خلاف عقلانیت است

وزیر امور خارجه در ادامه در واکنش به تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران از سوی اتحادیه اروپا با وجود رفع تحریم آن در ماههای قبل و در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام غربیها، نقض توافق ژنو مبنی بر عدم تحریم جدید نیست، اظهار داشت: این تحریم جدید نیست؛ اینها تکرار تحریمهای قبلی است که یک حرکت حقوقی لازم دارد که دوستان ما به دادگاه میروند و رای میگیرند و بر اساس رای دادگاه، مشکلات فنی را برطرف میکنند و پاسخ دادگاه را میدهند؛ لذا از نظر حقوقی چندان نمیتوان گفت که توافق ژنو نقض شده است.

ظریف تاکید کرد: در عین حال آنچه که نقض شده، عقل است؛ چون این کار آنها خلاف عقلانیت است، به خاطر اینکه غربیها هنوز به این درک نرسیدهاند که تحریمها برای خودشان هم به جای اینکه یک سرمایه باشد، یک نوع هزینه است که نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند؛ من بیش از اینکه نگران یک یا دو مورد از این اتفاقات باشم، نگران این تفکر هستم.

وی ادامه داد: تا هنگامی که این تفکر را اروپاییها و آمریکاییها داشته باشند، به نظر نمیرسد امکان رسیدن به یک تفاهم جدی باشد؛ چون اینها فکر میکنند که تحریمهایشان کارآمد است؛ واقعا اگر فکر میکنند که این تحریمها کارآمد است، چرا با ما مذاکره میکنند!؟ تحریمها را ادامه بدهند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: آنها باید تصمیم بگیرند که یا تحریم کنند و یا مذاکره کنند، آنچه که باعث نگرانی است، این رفتارهای آنهاست که البته مبانی شخصیتی و نگرشی دارد و به نوع نگاه غرب به جهان برمیگردد.

ظریف ادامه داد: تا زمانی که این نگرش آنها تصحیح نشود، غربیها با همین مشکلات روبرو هستند که یک روز در اوکراین مشکل دارند و یک روز داعش را میسازند که علیه دیگران جنایت کند و بعدا معلوم میشود که خودشان هم بیشترین قربانیان این جنایات هستند و هم بیشترین سربازان را برای داعش درست میکنند؛ این مسائل ضرورت به وجود آمدن یک نگرش جدید را در غرب نسبت به دیگران نشان میدهد و تا زمانی که این نگرش تصحیح نشود، ممکن است یک یا چند مشکل با مذاکره حل شود اما این مبنای فکری باقی میماند.

توافقنامه ژنو تفسیرپذیر نیست/ ادامه تحریمهای قبلی نقض توافق ژنو نیست

وزیر امور خارجه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا به گفته خودتان «توافق ژنو چندان نقض نشده» یا اساساً نمیتوان گفت که تحریم شرکت ملی نفتکش، نقض توافق ژنو است، تاکید کرد: هر تحریم جدیدی نقض توافق ژنو است، اما ادامه تحریمهای قبلی، نقض توافق ژنو نیست.

وی در پاسخ به انتقادات محافل کارشناسی نسبت به تفسیرپذیر بودن برخی از مفاد توافق ژنو از جمله عباراتی مانند «تحریم جدید»، گفت: توافق ژنو تفسیرپذیر نیست؛ تحریم جدید معلوم است که چیست و تحریمهای قبلی نیز معلوم است که کدام است؛ ما در توافق جامع میخواهیم کل تحریمها را برداریم، در توافق ژنو قرار نبوده که کل تحریمها برداشته شود، لذا من اصلا موافق این نیستم که این مساله قابل انتقاد باشد. البته همانطور که گفتم این اقدامات غربیها موافق توافق ژنو نیست و خیلی اقدامات هم است که ما میتوانیم انجام دهیم که موافق توافق ژنو نیست، اما مخالف آن هم نخواهد بود.

ظریف در همین رابطه تصریح کرد: من الان نمیخواهم وارد جزئیات بشوم که منظورم چه اقداماتی است، اما اگر لازم باشد، آن اقدامات را هم انجام میدهیم.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: کاری که در این یک سال انجام شده و بسیار مهمتر از مقدار کمی منافع و چرتکه انداختن منافع و ضررها است، این است که ما به دنیا نشان دادهایم که آدمهای منطقی هستیم و اگر توافق کنیم، بر روی آن میایستیم، حرفمان حرف مردانه و مستحکم است و حرف کشوری است که میتوان به آن اعتماد کرد.

وی افزود: این نمونه رفتاری که از طرف جمهوری اسلامی ایران در طول ۱.۵ سال گذشته در اجرای توافق ژنو به دنیا نشان داده شده، ارزش زیادی برای جمهوری اسلامی دارد که در آینده خواهیم دید؛ اگر روزی به توافق نرسیم، همین رفتار ۱.۵ سال اخیر ما و رفتار غربیها در دنیا و به همه کسانی که میخواهند تصمیم بگیرند که آیا زیر بار فشار غرب بروند یا مستقل عمل کنند، حتما کمک خواهد کرد.

مطالب مرتبط
توافق با ایران، مهم است / گویا نتانیاهو بیش از مذاکره‌کننده‌ها اطلاعات دارد
مشاهده نظرات