افت شدید قیمت سبک و سنگین فیلم

قیمت جدید محصولات پتروشیمی برای مبادلات اسفند اعلام شد

قیمتهای جدید محصولات پتروشیمی برای مبادلات اسفند از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد که بررسیها نشان میدهد کماکان عمده محصولات بهدلیل افت قیمت نفت در ماههای اخیر، در روند نزولی قیمت قرار گرفتهاند. بهعنوان مثال در گرید سبک فیلم قیمت از 4400تومان در هر کیلو گرم به 3700تومان کاهش یافته و در سنگین فیلم نیز، گرید F7000 از 4400تومان به 3829تومان رسیده است. این کاهش در سنگین اکستروژن هم دیده میشود بهطوریکه X3 و P100 از 4400تومان به 4000تومان کاهش یافته است. سنگین تزریقی هم از 3920تومان به 3750تومان رسید.

اما افزایش هم در برخی گریدها اعمال شده است. در قیمتهای جدید اعلامشده، PP شیمیایی از 3850تومان به 4220تومان رسید. PP  نساجی هم از 3350تومان به 3562تومان رسیده است. با این تفاسیر باید دید در روزهای آینده قیمتهای جدید چه تاثیری بر قیمتها و خریدوفروش محصولات در بورس کالا میگذارد.محصولات تعاونیها وارد بورس میشود

براساس این گزارش، رشد نسبی حجم معاملات پتروشیمی در بورس در شرایطی است که روز گذشته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون از امضای تفاهمنامه با بورس کالا و شرکت سپردهگذاری مرکزی برای تسهیل فرآیند عرضه کالاها توسط تعاونی از طریق بورس خبر داد. مهدی حسیننژاد با اشاره به تسهیل فرآیند عرضه کالاها توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی در بورس از طریق ضمانت تعهدات آنها نزد سپردهگذاری گفت: در راستای همکاری مشترک میان شرکت بورس کالای ایران، شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و برای استفاده بهینه از ظرفیت صندوق در ضمانت تعهدات شرکتهای تعاونی، معاملات این شرکتها در بورس انجام میشود.

 وی ادامه داد: این تفاهمنامه با شرکت بورس کالای ایرانی (سهامیعام) و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامیعام) امضا و منعقد شد. حسیننژاد در بیان موضوع تفاهمنامه گفت: تسهیل فرآیند عرضه کالاها توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی در بورس از طریق ضمانت تعهدات آنها نزد سپردهگذاری، تسهیل فرآیند خرید کالاها توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی در بورس و تامین مالی آنها ازطریق جلب همکاری بانکها، بیمهها و موسسات مالی و اعتباری، تسهیل فرآیند پذیرش انبارهای شرکتها و اتحادیههای تعاونی در سپردهگذاری از طریق تعهدات انبارهای مذکور و تسهیل فرآیند عرضه و خرید کالا توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی در قالب تفاهمنامه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی، بررسی امکان ضمانت تعهدات حاصل از خرید کالا توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی نزد سپردهگذاری و صدور انواع ضمانتنامه جهت شرکتها و اتحادیههای تعاونی فعال توسط صندوق، در چارچوب این تفاهمنامه و براساس قوانین و مقررات بورس، سپردهگذاری و صندوق موضوع این تفاهمنامه است.

 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون درباره تعهدات صندوق در این تفاهمنامه گفت: صندوق متعهد است رویههای اعتبارسنجی و صدور ضمانتنامه برای عرضهکنندگان کالا و انبارهایی که توسط سپردهگذاری به صندوق معرفی میشوند را با همکاری سپردهگذاری و بورس تعیین کرده و اقدام به صدور ضمانتنامه در این خصوص کند. وی بیان کرد: همچنین صندوق متعهد است رویههای اعتبارسنجی و صدور ضمانتنامه، بهنفع بانک یا عرضهکننده کالا را، برای شرکتها و اتحادیههای تعاونی که از طریق سپردهگذاری معرفی میشوند، با همکاری سپردهگذاری و بورس تعیین کرده و اقدام به صدور ضمانتنامه در این خصوص کند.

حسیننژاد تاکید کرد: صندوق متعهد است جهت تسهیل صادرات و واردات کالا از طریق اتحادیه الکترونیکی بینبورسی (IEU)، در چارچوب تفاهمنامه، تعهدات عرضهکنندگان و خریداران کالاها را که توسط بورس معرفی میشوند و الزامات صندوق را دارا هستند، تضمین کند.

 وی درباره مدت تفاهمنامه گفت: مدت این تفاهمنامه از تاریخ امضا یکسال شمسی است و درصورتیکه هیچیک از طرفین بهصورت مکتوب عدم تمایل به ادامه مدت تفاهمنامه را اعلام نکنند، برای دورههای مشابه بعدی معتبر خواهد بود.

برچسب ها: مبادلات
مشاهده نظرات