انتخابات دو قطبی خوب نیست

نیمه دوم ماه جاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود ضمن اینکه بررسی ثبت نام‌ها حاکی است تقریبا تمام حاضران در دوره هفتم اتاق بازرگانی متقاضی ورود به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هشتم هستند.

نیمه دوم ماه جاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار میشود ضمن اینکه بررسی ثبت نامها حاکی است تقریبا تمام حاضران در دوره هفتم اتاق بازرگانی متقاضی ورود به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هشتم هستند.در این بین ارائه هشت لیست انتخاباتی نیز در خور توجه است و به اعتقاد برخی شاید تعدد لیستها باعث سردرگمی انتخابکنندگان شود. از سوی دیگر حضور پررنگ برخی دولتیها نیز شائبه تغییر رویکرد اتاق از بخش خصوصی به سمت دولتی را در ذهن میپروراند که البته به زعم رئیس اتاق بازرگانی تهران هر کس که کارت بازرگانی داشته باشد میتواند در انتخابات شرکت کند .در حالی که 16 روز تا زمان انتخابات اتاق باقی مانده یحیی آل اسحاق انتخابات این دوره را پر شور و بانشاطتر از قبل میداند.وی به نقش کلیدی تشکلها اشاره کرد و از پیشنهاد ائتلاف افراد ذیصلاحتر در جهت اقتدار اتاق سخن گفت.

انتخابات این دوره اتاق بازرگانی را چگونه می بینید؟

خوشبختانه انتخابات این دوره اتاق از نشاط و ویژگی خاصی برخوردار است و ما این اتفاق را خیلی خوش یمن میدانیم و از جایگاه نشاطی که برای اتاقهای بازرگانی پیش آمده استقبال میکنیم.در ارتباط با کاندیداهای نمایندگان که قدم اول کار انتخابات است تقریبا در برخی از رشتهها 70 و در برخی رشتهها 80 درصد رشد داریم. حدود 251 نفر برای انتخابات اتاق آماده شدهاند و در این زمینه تعداد و کیفیت افرادی که کاندیدا شدهاند بسیار قابل توجه است. در این دوره تعداد زیادی از کسانی را شاهد هستیم که معمولا سمت اتاق برای قبول مسئولیت یا حضور در صحنههای اقتصادی نمیآمدند ،چهرههای ارزشمندی که چهرههای ملی هستند و بعضا در سطوح منطقهای و جهانی صاحب رتبه هستند و کارهای بزرگ اقتصادی انجام داده و میدهند و تقریبا مدیران درجه اول هستند و ظرفیتهای بزرگ حرفهای و بینشی دارند. در نهایت حضور قشرهای مختلف اعم از صنعتگران ،پیمانکاران، بازرگانان و بخش کشاورزی باعث شادی و نشاط در اتاق گردیده است.

آیا کاندیداها با نگاه ملی در انتخابات شرکت می کنند؟

بله ،نگاهی که به اتاق است این است که اتاق در سرنوشت اقتصاد کشور نقش دارد و کسانی که میآیند ملی نگاه میکنند و این جزو ضرورتهای کار است.به جای اینکه به منافع شخصی و بنگاههایشان فکر کنند که البته ضرورت هم دارد ولی نگاه اولیه آنان نگاه ملی است و به عنوان کسانی که در معماری اقتصاد کشور میخواهند نقش داشته باشند وارد میشوند. اتاق بازرگانی براساس قانون مشاور سه قوه است و امروز قوای مقننه و قضاییه و مجریه به اتاق یک نگاه مرجع دارند که دیدگاه و توان آن میتواند به عنوان مشاور در انجام اهداف این سه قوه نقش داشته باشد و این یک فرصت بسیار خوب برای کسانی است که در اتاق مدیریت میکنندو کسانی که در آتیه مدیریت خواهند کرد.

تا به امروز عملکرد اتاق را چگونه می بینید؟

حقیقت این است که آنچه تاکنون انجام شده کمال مطلوب نیست ،اتاق باید باتوجه به اقتضائات کشور که در حال گذراندن دوران گذر است یعنی از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی می رود در اجرائیات اقتصاد این دوران گذر اتاقها میتوانند نقش بسیار موثری را ایفا کنند. ما تا اتاق مطلوب که هم بتواند مشاور قوا باشد و هم بتواند در معماری نظام اقتصادی نقش داشته باشد و از فعالین اقتصادی دفاع کند فاصله دارد و این اتاق باید به آن کمال مطلوب برسد.

اینجا دو سوال پیش میآید ،اول اینکه اتاق مطلوب چیست و دوم عضو مطلوب کیست؟در ابتدا در مورد اتاق مطلوب بفرمائید.

اتاق مطلوب همانطور که گفته شد باید اتاقی باشد که در معماری نظام با توجه به اقتضائات و مسائل بینالمللی که دارد بتواند با تمام فرصتها و چالشها نقش تاثیرگذاری را داشته باشد و بتواند نقش خود را چندین قدم پیش ببرد.به عبارتی باید تاثیر و نقش اتاق به مراتب بیشتر از الان باشد. اتاقهای بازرگانی در شرایط غیر عادی می توانند نقشهای حلال در برابر مشکلات داشته باشند یعنی از راه ارتباط غیر رسمی و مذاکره خودشان خیلی از مسائل را که روابط رسمی قادر به حل آن نیست حل کنند.اتاق باید نقش خود را در منطقه و جهان بهتر از حالا ایفا کند که نیاز هم هست.اتاقهای بازرگانی در رابطه با شکلگیری بینش و جهت گیریهای اقتصادی واقعا باید به روز باشند و برای هر حادثهای که در اقتصاد کشور رخ میدهد حرف و پیشنهاد برای گفتن داشته باشد و فقط انتقاد کننده نباشد بلکه انتقاد همراه با پیشنهاد مبتنی بر یک عقبه علمی داشته باشد. در مشورت و سیاست گذاری محتوای پیشنهادات اتاق باید دارای بار علمی و تجربه باشد که برآن کارگر باشد .لذا باید اتاق در این زمینه از کارشناسان و مشاورین و صاحب نظران استفاده کند تا محلی برای چالش های فکری و بحث نظری که در اقتصاد کشور وجود دارد باشد. اتاق باید در حوزههای نظری بتواند صاحب نظران موثر در کشور از جمله اساتید و خبرگان و صاحب نظران اقتصادی را جمع کند و دیدگاههای آنان را در حوزه نظر به یک پیشنهاد متناسب با جغرافیا ی ایران و نقشههای بومی ایران اسلامی تهیه کند و پیشنهاد بدهد.در نهایت در حوزههای نظری اتاق باید ظرف و بستری فراهم کند که جامع دیدگاههای کشور باشد.اتاق مطلوب باید مشکلات جاری بخش اقتصاد را در تمام بخشها اعم از تولید ،صنعت ،کشاورزی و غیره شناسایی کند و بتواند راهکار دهد و به این ترتیب مشکلات فعالین و اعضای اقتصادی را هم بتواند حل و فصل کند.درمجموع باید اتاق مرجع مجموع فعالین اقتصادی باشد و محلی باشد برای کلیه کارهای اجرایی این بخش اعم ازپشتیبانیها و سفرها و غیره.

عضو مطلوب کیست؟

اولا اتاق عضو محور است و سرمایه اتاق اعضای آن هستند ،با توجه به اینکه اتاق عضو محور است اعضای آن باید اعضای کیفی خوبی باشند. اول باید توان و بینش و دانش اقتصاد مربوطه را به صورت جامع داشته باشند و بتوانند مسائل اقتصادی را چه در حوزه داخلی، منطقهای و بینالمللی در یکی از رشتههای مرتبط با آن مسلط و صاحب نظر باشندو بتوانند هدایتگر درستی باشند.نکته دوم این است که نگاه جامع داشته باشند و انتظاری به یک موضوع نگاه نکنند چون مسئله اقتصاد یک برآیند مجموعه عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد است که خروجی آن وضعیت مطلوب یا نامطلوب اقتصادی میشود.لذا باید کسی که میخواهد هدایت کند نگاه جامع اقتصادی داشته باشد و ملی نگاه کند نه شخصی و حزبی .ضمن اینکه باید توانایی انجام کار تیمی داشته باشد و روحیه تعامل با همکاران را داشته باشد. همچنین قدرت تعامل با مخالفین را نیز داشته باشد و بتواند با مخالفین هم بحث و تبادل نظر کند و نکته آخر اینکه باید اخلاق مدار باشد . ضمن اینکه یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در اقتصاد با آن روبهرو هستیم بداخلاقیهایی است که در حوزههای مختلف داریم.واقعا باید اعضای اتاق الگویی برای اخلاق مداری در حوزه اقتصاد باشند. رفتار و ادبیات آنان باید مبتنی بر یک سری اصول اخلاقی باشد که نیاز اقتصاد ایران است.

با توجه به ارائه بیش از 5 لیست انتخاباتی در این دوره آیا انتخاب کنندگان دچار یک سردرگمی برای انتخاب فرد مطلوب نمی شوند؟

چرا بشوند،اتفاقا در چنین رقابتی فرصتهای بیشتری وجود دارد و اگر واقعا فضای برگزاری انتخابات یک فضای شفاف و روشن باشد و هر کس بتواند راحت حرفهایش را بزند انتخابات بسیار خوبی در پیش خواهد بود.خوشبختانه انتخاب کنندگان نیز کسانی هستند که از ضریب هوشی متوسط به بالا برخوردار هستند و تشخیص میدهند فرصتی برای دیدگاهها هست و طبق تشخیص خودشان بر اساس آن شاخصها میتوانند فرد مورد نظر را انتخاب کنند.

تشکلها در انتخابات اتاق چه نقشی دارند؟

تشکلها نقش کلیدی دارند و میتوانند با هدایت و توجیه اعضایشان و بررسی سوابق و دیدگاههای افراد به انتخابات کمک کنند.خوشبختانه وضعیت اتاق بهگونهای است که چیز مبهمی برای تشخیص افراد وجود ندارد و در این مدت زمینههای بروز و شناخت افراد جز آن افرادی که کمتر ظهور و بروز داشته اند شناخت خیلی کار سختی نیست ضمن اینکه تشکلها و اتحادیهها هم میتوانند در انتخابات کمک حال اعضا باشند.

بهتر نیست انتخابات امسال دو قطبی شود؟

نه چرا دو قطبی ، بگذاریم هر کس هر نظری دارد بدهد.

فکر نمیکنید با دوقطبی شدن بازار رقابتی بهتری در انتخابات ایجاد شود؟

دو قطبی شدن امریهای نیست ،یکی از خصوصیات اقتصاد این است که امریهای نیست که ما بگوییم دو قطب ولاغیر. الان هم همینطور شده ودر حال حاضر 8 گروه در حال زدن حرف های خود هستند.

بهتر نیست ائتلافی توسط آنان که ذیصلاحتر هستند تشکیل شود؟

چرا، این بهتر است. اگر افرادی که دارای آن شاخصهایی که گفته شد ائتلاف تشکیل دهند انتخابات شیرینتر خواهد بود.یعنی اگر مجموعه آنان با یک قدرت بیشتری بیایند ائتلاف کنند حداقل روی 30 نفر از این 40 نفر ائتلاف کنند و 10 نفر را برا ی گروههای مختلف آزاد بگذارند.منتهی این احتیاج به کار فکری دارد و بنشینند و همه موافقت کنند که 30 نفر کسانی باشند که هسته فنی اتاق را حفظ کنند. البته این یک پیشنهاد است و می تواند اقتدار اتاق را بالا ببرد.

ماه گذشته اخباری مبنی بر تمایل افراد دولتی و دولتیها به ثبت نام در اتاق منتشر شد ،فکر نمیکنید با وجود دولتی ها در اتاق این بخش از حالت خصوصی خارج شود؟

کسانی میتوانند در اتاق بیایند که کارت بازرگانی وعضویت داشته باشند. البته آن 20 نفری که دولت تعیین میکند یک مسیر دیگری دارد ولی اینهایی که الان رای میدهند و رای می گیرند کسانی هستند که عضو فعال اتاق هستند و کارت عضویت و بازرگانی دارند .حالا این که جنس آن دولتی و یا خصوصی و نیمه خصوصی است این بستگی به کارت دارد و از نظر اتاق بازرگانی هم هر کس که عضو است فعال اقتصادی است و لذا از این زاویه خیلی فرق نمی کند.

مشاهده نظرات

متوسط قیمت کالاهای خوراکی اعلام شد

غذایی و کشاورزی

تجارت محصولات فولادی زیر ذره‌بین

فلزات و معادن

موانع رشد ارزش‌افزوده بخش معدن

فلزات و معادن