توقف اخیر کارخانه‌های سیمان

حیات دوباره خطوط تولیدی سیمان تهران

مدیرعامل گروه صنعتی سیمان تهران، توقف اخیر کارخانه‌های سیمان در کشور را بهترین فرصت برای انجام تعمیرات اساسی در کارخانه‌های سیمان عنوان کرد.

مختارپور با بیان این مطلب افزود: کارخانههای سیمان بهعلت کارکرد دائم کورهها با کمبود زمان تعمیراتی جهت رفع کامل عیوب مواجه هستند و در دورههای پیشبینی شده برای تعمیرات نیز پیوسته سعی بر آن بوده که در مدت زمان کوتاه برنامه تعمیرات انجام گیرد، در نتیجه یکسری عیوب و نواقص انباشته موجود در خطوط و تجهیزات جانبی آن بهصورت اساسی مرتفع نمیشود و همین امر مانعی برای عملکرد دقیق آسیابهای سنگ، آسیابهای مواد، تجهیزات انتقال مواد و سیستمهای فیلتراسیون میشود.  

مختارپور با اشاره به اینکه توقف اخیر کارخانههای سیمان که براساس هماهنگی بین انجمن صنفی صنعت سیمان، وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت نفت صورت گرفت، دارای مزایای بسیاری بود، تاکید کرد: از شاخصترین آن میتوان به بهینهسازی حاملهای انرژی و رفع آلایندههای محیطی در مدت زمان طولانی بعد از راهاندازی اشاره کرد که این موضوع با استقبال وزارت نفت نیز مواجه شد.  مدیرعامل گروه سیمان تهران گفت: گروه کارخانههای سیمان تهران با این توقف برنامهریزیشده درسطح صنعت سیمان، حیات و جان دوبارهای گرفت و با انجام تعمیرات اساسی و دقیق در دپارتمانهای مختلف از قبیل آسیابهای سنگ، سالنهای سنگ، آسیاب مواد، کوره، فیلترها و داکتهای ارتباطی موفق شد بسیاری از عیوب انباشته را که در تعمیرات عادی، به آنها پرداخته نمیشد بهطور اساسی و با هدف بهرهبرداری در بلندمدت برطرف و تولید مستمر و پایدار و با کمترین زمان توقف را طی ماههای آتی فراهم کند. مختارپور با اشاره به قطع گاز کارخانههای سیمان در فصل سرما گفت: مصرف سوخت مازوت نسبت به گاز از آلودگی بیشتری برخوردار است، بر همین اساس توقف یک ماهه کارخانههای سیمان بهویژه در اطراف پایتخت که در فصل زمستان با وارونگی هوا مواجه است، تدبیری حساب شده در جهت حفظ محیط زیست و توجه به سلامت شهروندان بود.

 
مشاهده نظرات