افزایش تولید نفت کانادا در سالجاری؛ کاهش قیمتها افزایش تولید را در پی داشته است!!

علیرغم کاهش شدید بهای نفت خام طی شش ماه گذشته،تولید نفت خام «شیل» کانادا نه تنها کاهش نیافته بلکه انتظار می رود در سالجاری افزایش 3.5 درصدی داشته باشد.

بگزارش ارانیکو  به نقل از بلومبرگ، علیرغم کاهش 52 درصدی بهای نفت از تابستان گذشته تاکنون، شرکتهای نفتی کانادایی نه تنها فعالیتهای خود در بخش معادن نفت ماسه(نفت شیل) را کاهش ندادهاند، بلکه قصد دارند تولید خود طی سالجاری را 3.5 درصد افزایش دهند.


کاهش ارزش برابری دلار کانادا، که اکنون به پایینترین سطح خود طی شش سال گذشته در برابر دلار آمریکا رسیده و همچنین کاهش هزینهها، به تولید کنندگان نفت شیل کانادا کمک کرده تا هزینههای خود را کاهش داده و به تولید خود بیافزایند.


بر اساس بررسیهای مؤسسه تحقیقات انرژی کانادا، در صورت باقیماندن بهای نفت برای مدت شش ماه بین 30 تا 35 دلار در هر بشکه، شرکتهای نفتی مجبور به توقف فعالیت خود و بستن چاههای نفت خواهند شد ، درحالیکه اکنون قیمتها در محدوده 50 دلار قرار دارند.


افزایش تولید نفت در آمریکای شمالی بازارهای جهان را با مازاد روبرو ساخته و اکنون عرضه نفت آمریکا به بالاترین سطح خود طی سه دهه گذشته رسیده است.


علیرغم کاهش تعداد چاههای فعال نفتی در آمریکا به پایین ترین میزان طی 4 سال گذشت، تولید نفت شیل در این منطقه هنوز روند افزایشی خود را حفظ کردهاست. مؤسسه RBC Dominion برآورد نموده که شرکتهای نفتی پروژههایی به ارزش 86 میلیارد دلار را که در مراحل مطالعاتی و اولیه بوده، متوقف ساختهاند. مدیر ارشد اجرایی شرکت Eurasion Group ظهار داشت که هنوز قیمتها بالاتر از آن هستند که موجب توقف پروژههای فعال شده و حتی پروژههای در دست احداث نیز ادامه خواهند یافت.


بر اساس گزارش بلومبرگ ، بهای نفت «منتخب غرب کانادا»، که به عنوان پایه نفت شیل محسوب میشود، 37.10 دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفته است. این رقم 13.50 دلار پایینتر از بهای نفت WTI ، که پایه نفتی آمریکا به شمار میآید، بود.


بر اساس آمار اداره ملی انرژی کانادا، این کشور در سه ماهه سوم سال 2014 حدود 2.93 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد که 97 درصد آن به ایالات متحده آمریکا بودهاست. تولید نفت کانادا در سالجاری به 3.89 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. دراین میان میزان تولید نفت خام معمولی و تغلیظ شده 3 درصد کاهش ولی میزان تولید نفت «شیل» و نفت «سنتتیک ارتقاء یافته» 8.3 درصد افزایش خواهد یافت.

برچسب ها:
مشاهده نظرات