رویت ویروس نفت در صادرات بهمن

تازه‌ترین آمار گمرک از صادرات غیرنفتی، حکایت از رویت ویروس نفت در صادرات بهمن‌ماه دارد.

مشاهده نظرات