یافته‌های یک بررسی تاریخی از روند اقتصاد ایران نشان داد

ابطال فرضیه رونق با تورم

یافته‌های یک پژوهش از عملکرد اقتصاد ایران در بازه زمانی 1369 تا 1391 فرضیه «ایجاد رشد اقتصادی از مسیر سیاست‌های تورمی» را ابطال کرده است.

مشاهده نظرات