رونق معاملات پی‌وی‌سی

محصولات پتروشیمی که مدت‌ها بود با افت تقاضای معاملات در بورس کالا مواجه شده بود، هفته گذشته را با بهبود مبادلات پشت‌سر گذاشت، به‌طوری‌که معاملات اغلب محصولات به‌خصوص پی‌وی‌سی‌ها رونق گرفت.

به گفته کارشناسان مهمترین عامل این رونق، رشد بهای نفت طی هفته اخیر و افزایش خرید معلاملهگران در روزهای پایانی سال جاری بوده است.

به گزارش ایسنا، هرچند درحالحاضر روند عمومی کاهش قیمتها از پراکندگی و وسعت بیشتری برخوردار هستند، اما به باور تحلیلگران این روند ثابت و پایدار نخواهد بود، بهطوریکه میتوان این انتظار را داشت تا با افزایش عرضه در روزهای پایانی سال جاری و امید به روند صعودی معاملات در سال آتی آن هم بهدلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده، در این روزهای باقیمانده از سال جاری شاهد افزایش تقاضا و عرضه در بورس کالا باشیم.

از طرفی نیز بهبود قیمتهای جهانی نفت میتواند در فرمول محاسبه قیمتهای پایه و شیب افزایش نرخها تاثیر بسزایی داشته باشد. بهعبارت سادهتر در زمان افت نرخها، قیمتهای پایه با شیب کمتری در مسیر کاهش قرار گرفت و هماکنون و در زمان افزایش قیمتها نیز شاهد رشد نرخهای پایه با یک تاخیر زمانی هستیم که میتواند اقدامی در جهت حمایت از صنایع پاییندستی آنهم در روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای فصلی باشد.

به اعتقاد فعالان بازار قیمتهای فعلی فرصت مناسبی برای خرید است تا در زمان مناسب بتوان بهترین استراتژی تولید را اتخاذ کرد. تمامی این موارد در حالی است که احتمال اعلام قیمتهای پایه بهصورت هر دوهفته یکبار، هر روز بیش از پیش قدرت گرفته و باید منتظر نرخ پایه جدیدی در روزهای آینده باشیم که داده مهمی برای نوسان بهای این محصولات محسوب میشود.

مشاهده نظرات