نیویورک تایمز: ایران و آمریکا به‌دنبال چارچوب توافق هسته‌ای هستند

روزنامه نیویورک تایمز نوشت مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و آمریکا در ژنو در حال گفتگو هستند تا بتوانند در ضرب الاجل ماه مارس چارچوب توافق هسته‌ای را نهایی کنند.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت مذاکره کنندگان ارشد ایران و آمریکا در ژنو در حال گفتگو هستند تا بتوانند در ضرب الاجل ماه مارس چارچوب توافق هستهای را نهایی کنند.

این روزنامه به حضور علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات و وزیر انرژی آمریکا ارنست مونیز در مذاکرات ژنو اشاره کرد و گفت مشارکت آنها حاکی از پیچیدگی توافق احتمالی است. همچنین حضور صالحی میتواند پیشرفت مذاکرات را تسهیل کند، هرچند بهاعتقاد برخی ناظران غربی حضور صالحی شاید برای حمایت از فعالیتهای هستهای ایران در مقابل اعمال محدودیتهای شدید است.

هنوز معلوم نیست چهشکلی از توافق در پایان مارس شکل میگیرد. آیا یک سند امضا و منتشر شده خواهد بود یا نه؟

آمریکا یک هدف صریح درباره توافق جامع احتمالی تعیین کرده: باید برنامه هستهای ایران را بهحد کافی کُند کرد تا در صورتی که تصمیم به ساخت بمب گرفت یک سال فرصت باشد.

ایران اکنون دارای حدود 10هزار سانتریفیوژ فعال است که طرف آمریکایی ابتدا پیشنهاد حفظ 1500 دستگاه را داده بود، سال گذشته مذاکره کنندگان پیشنهادی مبنی بر حفظ 4500 دستگاه سانتریفیوژ بهشرط خروج بخش اعظم اورانیوم غنیشده را به روسیه ارائه کردند.

اکنون صحبت از موافقت احتمالی آمریکا با 6500 دستگاه و شاید بیشتر در صورتی که ایران آرایش سانتریفیوژها را تغییر دهد و یا اقداماتی برای کاهش کارآیی آنها انجام دهد.

موضوعات دیگر مذاکرات بحث توسعه و تحقیق و نسلهای جدید سانتریفیوژ، محدودیتها بر توانایی تولید پلوتونیوم و نیز موضوعات نظارت و دوره زمانی توافق است.

مطالب مرتبط
جزئیات توافق احتمالی ایران و 1+5 به نقل از آسوشیتدپرس
تا حدودی پیشرفت داشتیم/ دور بعد مذاکرات، هفته آینده
مشاهده نظرات