با مشارکت پنج طیف انتخاباتی بررسی شد

تصویر اتاق در دوره هشتم

بیش از 50 درصد اظهارنظرهای فعالان بخش‌خصوصی در چند ماه اخیر در روزنامه «دنیای اقتصاد» در راستای برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی؛ بر توانمندسازی اعضا تاکید دارد که نشان می‌دهد بخش‌خصوصی‌ خواهان جهت‌گیری‌های مشخص در اتاق بازرگانی درخصوص خدمات به اعضا (از قبیل آموزش، مشاوره و...) است و شاید بتوان این برداشت را مطرح کرد که صاحبان کسب‌وکار از خدمات اتاق به اعضا رضایت ندارند.

در این میان، برنامههای مشخص گروههای مختلف میتواند کمک زیادی به شناخت صاحبان کسبوکار از نحوه خدماتدهی اتاق در دوره آینده کند. شکلگیری گروههای مختلف فکری در انتخابات اتاق میتواند نقش مهمی در گفتمانسازی و بهبود جهتگیری و البته پاسخگو کردن اتاق در سالهای پیش رو داشته باشد. از این رو روزنامه «دنیای اقتصاد» در راستای رسالت خود برای افزایش آگاهی صاحبان کسبوکار و سرمایه، نظرخواهی و انعکاس مواضع گروهها را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، گروههای «پیشگامان وفاق»، «ائتلاف برای فردا»، «ائتلاف بزرگ»، «خواستاران تحول» و «کانون کارآفرینان توسعه گرا» که پنج طیف اصلی حاضر در انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محسوب میشوند، به سوالی درخصوص تصویر اتاق تا سال 97 در حوزه خدمات به صاحبان کسبوکار در صورت کسب تعداد کرسیهای بیشتر در انتخابات پاسخ دادهاند.


ائتلاف برای فردا
چشمانداز اتاق فردا یا اتاق 1397 از منظر ائتلاف برای فردا اتاقی است که آیندهنگر باشد و برای بهرهگیری از فرصتهای فردا، در بخشخصوصی جنبوجوش ایجاد کند. همچنین اعضایش را مهمترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارها از قبیل آموزش، اطلاعرسانی، شبکهسازی تجاری و ارائه مشاوره موجب رشد و توسعه مستمر شود. علاوه بر این به جهانی شدن اقتصاد ایران اهتمام بورزد و پیوندهای بینالمللی اعضای خود را ازطریق تعامل مداوم با اتاقهای سایر کشورها، تقویت کند. از تقویت شرکتهای ایرانی با بهرهوری بالا و تبدیل آنها به بازیگرانی با قدرت رقابت در سطح جهان حمایت موثر کند. اتاق فردا اتاقی است که کانون اندیشه و بازتابدهنده صدای قاطبه بخشخصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسبوکار راهکارهای خلاقانه ارائه کند. پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای تحقق آن با جدیت تلاش کند. کارآفرینان جوان را بهعنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارتمندی آنها برنامه داشته و زمینهساز توسعه حوزههای نوین کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی در کشور باشد. با همکاری نخبگان اقتصادی بخشخصوصی و بهرهگیری از برجستهترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، بالاترین مرجع مشورتی مورد اعتماد سه قوه در تصمیمسازی اقتصادی کشور باشد. با احترام به همه گرایشهای سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند. پیگیر امنیت سرمایهگذاری و زمینهساز رقابت در اقتصاد کشور باشد. و در انتها به مسوولیتهای اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد و به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد.


کانون کارآفرینان توسعه گرا
اتاق 97، اتاقی است که اهداف آن شامل غیردولتی و غیرنفتی کردن اقتصاد باشد. از یکصد سال قبل بخشخصوصی در کشور ما مغفول مانده و نقش آن بسیار کمرنگ شده است. بنابراین اتاق باید به دنبال «احیای بخشخصوصی» باشد. بخشخصوصی انتظار دارد اتاق در فرآیند لغو تحریمها حضور پررنگ و پرقدرت داشته باشد. همچنین باید برنامه منسجم برای اقتصاد ایران، منافع ملی، دولت و مجلس داشته باشد. اتاق وظیفه دارد بازار سرمایه ایران را از وضعیت فعلی که 30 تا 40 شرکت دولتی و شبهدولتی در آن فعال هستند و یک بازار پرریسک است، نجات دهد.
به علاوه باید بخشخصوصی واقعی را برای در دست گرفتن سهم غالب بازار سرمایه ساماندهی کند. اتاق بازرگانی در کشوری که اقتصاد آن دولتی است، متفاوت از کشوری است که دنبال سپردن اقتصاد به بخشخصوصی است.
تحلیل اقتصاد ایران، برابر واقعیتهای موجود و ارائه راهکارهای اجرایی برای خروج از رکود تورمی به همراه تنظیم روابط بخشخصوصی با دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه واقع شود. حمایت قاطع از واحدهای کوچک و متوسط (SMES) باید یکی از مهمترین برنامههای اتاق آینده باشد.

ائتلاف بزرگ
گروه ائتلاف بزرگ تصویر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال ٩٧ در حوزه خدمات را بهگونهای ترسیم میکند که در روند تکامل اتاق، تا چهار سال دیگر اتاقى قوىتر، تاثیرگذارتر و خردمندتر ایجاد شود. البته این امر نیز خود شروطی دارد.
ایجاد اتاقی قوی و پویا در دوره آینده مشروط بر این است که در گزینش هیات نمایندگان به واقع امکان حضور شایسته ترینها را به اتاق فراهم کنیم.
صرفا براساس وعده وعیدها و بند و بستهاى متداول و مخرب عمل نکنیم. در این صورت است که تصویر اتاق در آینده آنگونه که مدنظر است، ترسیم خواهد شد.

پیشگامان وفاق
اتاق اولین محلی خواهد بود که اعضای اتاق برای بیان و رفع مشکلات خود به آن مراجعه خواهند کرد. همچنین اعضای اتاق، اولین عکسالعملها درخصوص قوانین و ضابطههای کسبوکار را دریافت میکنند. نمایندگان اتاق در شوراها و مجامع دولتی با بخشخصوصی، حمایتهای لازم را از اعضا خواهند داشت. اتاق محلی برای ایجاد ارتباط تجاری بین اعضای آن خواهد بود. در سال 97، اتاقی پویا در زمینه تجارت خارجی خواهیم داشت که تسهیل ارتباط بین اعضا و هیاتهای خارجی، به صورت سیستماتیک و اجرایی، پیادهسازی شده است. بوروکراسی اداری در اتاق آینده به حداقل زمان ممکن کاهش یافته و اعضا در قبال عضویت خود در اتاق، از پاسخگویی لازم برخوردار خواهند شد.

خواستاران تحول
برای ارائه خدمات به فعالان کسبوکار خواستاران تحول معتقد است که اتاق در مرحله اول باید تشکلها را مورد توجه قرار داده و از توان آنان استفاده کند و با هماهنگی تشکلها، اعضا را پوشش دهد.
این هدف در مرحله بعد با توجه به وظیفهای که به صورت قانونی به عهده دارد، تمامی فعالان اقتصادی را مدنظر قرار دهد. اولویت قائل شدن به توانمندسازی جوانان و بانوان نباید فراموش شود.
در این راستا تلاش برای پیوند دادن کارآفرینان نسل قبل و نسل جدید به یکدیگر و فراهم آوردن فرصت مشارکت بیشتر برای بانوان باید در رئوس برنامههای اتاق قرار گیرد.

مشاهده نظرات