انشعاب‌های مخاطره‌انگیز در انتخابات اتاق

در دوره هفتم اتاق بازرگانی اسدالله عسگر اولادی به عنوان یکی از تاثیر‌گذارترین چهره‌های گروه مجمع فعالان توسعه از این گروه خارج و به همراه مجیدرضا حریری و فریال مستوفی گروهی با عنوان پیشگامان توسعه راه‌اندازی کردند. بعدها این گروه یکی از بزرگترین منتقدان عملکرد مجمع فعالان توسعه شد.

تغییر و تحولات ایجاد شده در گروههای موجود در اتاق بازرگانی باعث شکلگیری رقابت در بین اعضایی شده است که زمانی در یک گروه واحد و در کنار هم فعالیت میکردند.

به گزارش اقتصادنیوز، پیش از این در انتخابات اتاق بازرگانی تنها دو گروه مجمع فعالان توسعه و خواستاران تحول بودند که با یکدیگر رقابت می کردند و سعی در جذب اعضای بیشتر برای کسب کرسی قدرت داشتند. اما در دورههای اخیر به نظر میرسد از دل همین دو گروه اصلی گروهای ریز و درشت دیگری شکل گرفتهاند. اگر زمانی تنها دو گروه مجمع فعالان توسعه و خواستاران تحول بودند که در مقابل یکدیگر قرار میگرفتن امروز هم پیمانان گذشته هستند که به رقابت با هم میپردازند.

در دوره هفتم اتاق بازرگانی اسدالله عسگر اولادی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهرههای گروه مجمع فعالان توسعه از این گروه خارج و به همراه مجیدرضا حریری و فریال مستوفی گروهی با عنوان پیشگامان توسعه راهاندازی کردند. بعدها این گروه یکی از بزرگترین منتقدان عملکرد مجمع فعالان توسعه شد.

اما بزرگان و هادیان گروه مجمع فعالان توسعه از بروز انشعابهای دیگر که در نهایت وحدت این گروه را به خطر میانداخت جلوگیری کردند. این گروه با اجماع سایر گروههای نزدیک به مجمع فعالان توسعه، گروهی با عنوان «ائتلاف بزرگ» را راهاندازی کرد. ائتلاف بزرگ متشکل از گروهایی نظیر خانه اقتصاد، خانه معدن، انجمن مدیران صنایع و غیره است.

در حال حاضر نیز گروه خانه اقتصاد با راهبری مسعود دانشمند و ابراهیم جمیلی یکی از گروههای ائتلاف کرده با مجمع فعالان توسعه است که ماهیت مستقلتری دارد. از دیگر اعضای این تیم که در انتخابات دور هشتم اتاق بازرگانی ثبتنام کردهاند عبارتند از لیلا آقاپور، محمدمهدی طباطبایی و رضا پدیدار.

به گزارش اقتصادنیوز، در دوره هشتم اتفاقات دیگری هم رخ داد و در بین اعضای گروه خواستاران تحول هم انشعاباتی شکل گرفت. تحولاتی که باعث شد اعضای گروه خواستاران تحول در دورههای قبل به رقبای اصلی یکدیگر در انتخابات این دوره تبدیل شوند.

گروهی که خود را از دل خواستاران تحول بیرون کشیده و در نهایت موجبات گلایه و دلخوری مهرههای اصلی خواستاران تحول شد، «ائتلاف برای فردا» نام دارد.

مسعود خوانساری و پدرام سلطانی از اعضای سابق گروه ساختاران تحول بودند که بنیانگذار این گروه شدند.


اما شکلگیری چنین انشعابی در گروه خواستاران تحول در نهایت موجب شد که در این دوره یاران قدیمی به رقبای امروزی تبدیل شوند. به نظر میآید گروه خواستاران تحول در این دوره از انتخابات، مبنای اصلی رقابت را با گروه ائتلاف برای فردا قرار دادهاند نه مجمع فعالان توسعه.

این در حالی است که محمدرضا بهزادیان در میزگری در تجارت فردا با اعلام حمایت از اعضای هیات نمایندگان در دوره ریاست خود اعلام کرد که آخر دوره حضور من در ششماهه دولت احمدینژاد یکی از افرادی که در آن مقطع حرفهای تندی میزد آقای پورقاضی بود. میدانید من چه فشاری را از وزارت صنعت و بازرگانی آن موقع تحمل میکردم که چرا مانع این فرد نمیشوم؟ من رئیس جلسه بودم و میتوانستم به او بگویم میکروفن را قطع کن اما رئیس وظیفهاش این نیست که صحبت نمایندگان را قطع کند.

مهدی پور قاضی از افرادی است که گروه خواستاران تحول را رها کرده و به همراه مسعود خوانساری درگروه « ائتلاف برای فردا» حضور پیدا کرده است.

مشاهده نظرات