انتخابات اتاق بازرگانی تمرین شایسته گزینی

فعالان اقتصادی باید اخلاق انتخاباتی و مبارزاتی را در این میدان رعایت نموده و اجازه ندهند چهره‌های خدوم ودلسوز و سرمایه‌های ملی کشور تخریب شوند و از انتخاب افراد شایسته و دانا حمایت نمایند.

حمد اثنی عشری*
بر فعالان اقتصادی کشور پوشیده نیست که امروزه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخشخصوصی و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار است و این بهدلیل تلاشهای خالصانه و خستگیناپذیر مدیران این تشکل در سالهای دشوار و سخت جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه استکبار غرب و شرق بوده است.

در یک کلام اگر در عرصه اقتصاد علیرغم دشواریها توفیقاتی داشتهایم ناشی از عملکرد بخشخصوصی و مصداق کامل اقتصاد مقاومتی در این بخش بوده است.

18 اسفندماه مصادف با انتخابات هیات مدیره این تشکل است. با توجه به جایگاه جدی و مهمی که این نهاد و روابط دولت و بخشخصوصی پیدا کرده است، انتخاب افراد اصلح و شایسته اهمیت قابل تاملی دارد و ضروری است سنگر را به کسانی بسپاریم که صادقانه و عالمانه کمرهمت به خدمت بسته و آرمان آنها با آرمان اعضا مشترک بوده و قلبشان برای ایرانی آباد، آزاد و مرفه میتپد؛ آنانی که به رفاه میاندیشند و با بسترسازیهای کارآفرینانه و خیراندیشانه و با حسن خلق و تعهد به اخلاق، کسبوکار خود را آماده خدمتگزاری نمودهاند.باید ملاک انتخاب، دانش و توان مدیریتی و سوابق حضور موفق در کسبوکار باشد.

فعالان اقتصادی باید اخلاق انتخاباتی و مبارزاتی را در این میدان رعایت نموده و اجازه ندهند چهرههای خدوم ودلسوز و سرمایههای ملی کشور تخریب شوند و از انتخاب افراد شایسته و دانا حمایت نمایند.
از سویی متقاضیان ورود به عرصه انتخابات باید قادر به درک و شناخت مسائل اقتصادی و ارائه راهکار برای برونرفت از مشکلات در عرصههای مختلف کسبوکار باشند و کسبوکار مشروع و قانونی و فعالیتهای کارآفرینی را ترویج نمایند و موانع و مزاحمتها را با تدبیر و درایت و شجاعت از پیش روی بردارند.

دولتمردان و نهادهای حاکمیتی باید اجازه دهند فعالیتهای انتخاباتی بدون حاشیه و مداخله ارباب قدرت و سیاست انجام شود و از نفوذ و قدرت خود منحصرا برای انجام انتخاباتی آزاد و سالم استفاده کنند.
کاندیدای انتخابات نیز باید ضمن رعایت اخلاق حرفهای و انتخاباتی، هدف خود را مقابله شجاعانه با انحصارهای خصوصی و دولتی در اقتصاد نموده و اجازه ندهد هیچ گروهی از رافتهای اقتصادی استفاده نموده و بخواهد از مسیر غیرقانونی و غیررسمی برای حضور در عرصههای کسبوکار بهویژه در بازرگانی خارجی برخوردار باشد.

یاران و فعالان محترم بخش اقتصادی بیایید معمار آینده خود باشید و با مسئولیتپذیری مشارکت موثر در این عرصه داشته باشید.
*نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

برچسب ها:
مشاهده نظرات