چالش های 3 وجهی اتاق آینده

انتخابات اتاق بازرگانی به‌زودی برگزار می‌شود اما باید برای چالش‌هایی که می‌تواند در آینده در بطن اتاق به‌وجود آید تقسیم‌بندی صورت داد.

انتخابات اتاق بازرگانی بهزودی برگزار میشود اما باید برای چالشهایی که میتواند در آینده در بطن اتاق بهوجود آید تقسیمبندی صورت داد.

نخستین و مهمترین چالشهای پیشروی اتاق بازرگانی در دوره آینده انجام تکالیف، وظایف و ماموریتهای جدید ناشی از اجرای قانون بهبود فضای کار است و بالطبع ایفای نقش مطلوب در این زمینه، نیاز به سازمان کارشناسی و امکانات هرچه بهتر در درون اتاق دارد.

اما دومین چالش پیش روی اتاق را میتوان به برآورده کردن خواستهها و مطالبات اعضای خود و اصلاح قوانین و مقررات آییننامه اتاق و سعی در ایفای نقش واقعی خود بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و نمایندگی همه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی تقسیم کرد. خواستههایی که کم یا زیاد میتواند به هرچه بهتر شدن اتاق کمک کند.

سومین چالش پیش رو را به شرایط مبهم در مذاکرات هستهیی میتوان ارتباط داد. شرایط ایران بعد از تحریم باتوجه به امکان حصول توافق در مذاکرات هستهیی و لغو تحریمها و پیشبینی افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات نقش اتاق بسیار مهم و پررنگ است. لغو تحریمها بهراحتی میتواند جذبکننده سرمایهگذارانی باشد که مدتهاست برای فراهمشدن سرمایهگذاری در کشور چشمبهراه هستند و در چنین شرایطی اتاق بیش از پیش باید به ایفای نقش، آنهم بهصورت کارآمد بپردازد.


نویسنده: حسین سلاحورزی رییس اتاق بازرگانی لرستان

منبع: روزنامه تعادل
مشاهده نظرات