آیین‌نامه‌های قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

آیین‌نامه‌ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در فایل پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

 

برای دریافت آییننامههای قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اینجا کلیک کنید

 

 

مطالب مرتبط
تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
چه کسانی می‌توانند در انتخابات اتاق بازرگانی رای بدهند؟
مشاهده نظرات