اخبار کوتاه انتخابات

حمایت برخی از اتحادیه ها، مجامع، انجمن‌ها و اتاق‌های مشترک در آستانه انتخابات از گروه‌های حاضر در این رقابت در حالی اعلام می‌شود که عده‌ای این موضوع را غیرقانونی می‌دانند.

برخی از نامه نگاریهای صورت گرفته در این خصوص حاکی از این امر است که اتاقهای مشترک، شوراهای مشترک و تشکلها سازمانهای عمومی بوده و مکلف در مراعات بیطرفی هستند. بنابراین، دخالت در انتخابات و طرفداری از هر گروهی از حدود اختیارات آنها خارج است.
با قرار گرفتن برخی از اسامی در چند لیست انتخاباتی، پیشبینی میشود که در این دوره تقسیم آرا صورت گیرد. اما باید این موضوع را نیز مد نظر داشت که این افراد از شانس بیشتری برای کسب رای برخوردار خواهند بود.
پیشبینیهای صورت گرفته از نتیجه انتخابات دوره هشتم، بیانگر این امر است که با حضور برخی افراد جدیدالورود و بازار سرمایه به کارزار انتخابات این دوره، شاهد مشارکت بیشتربخشخصوصی در تعیین سرنوشت اتاقهای بازرگانی خواهیم بود.

مشاهده نظرات