خرید تضمینی 3 هزار تن گوجه فرنگی/ قیمت گوجه فرنگی تقویت شد

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اجرای طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی پس از 6 روز موجب افزایش قیمت خرید این محصول از کشاورزان از 150 به 500 تومان شده است.

حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد تأثیر طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی از کشاورزان، گفت: طرح خرید تضمینی گوجهفرنگی که از هفته پیش در دو استان جنوبی کشور آغاز شد، موجب افزایش قیمت خرید این محصول از کشاورزان شده است.

وی افزود: پس از 6 روز خرید گوجه فرنگی توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خوشبختانه قیمت این محصول افزایش یافته، به طوری که کشاورزان دیگر گوجه فرنگی را به مراکز خرید دولت عرضه نمیکنند و خودشان محصولشان را به فروش میرسانند.

وی با بیان اینکه طرح خرید تضمینی گوجهفرنگی هنوز ادامه دارد، گفت: تاکنون 3 هزار تن گوجه فرنگی از تولیدکنندگان در دو استان هرمزگان و بوشهر خریداری شده است.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان داشت: 10 مرکز در استان هرمزگان و 9 مرکز در استان بوشهر گوجهفرنگی از کشاورزان را با قیمت هر کیلو 300 تومان خرید کردند که این اقدام دولت منجر به افزایش قیمت خرید گوجه فرنگی از حدود 150 تومان به هر کیلو حدود 500 تومان منجر شد.

این گزارش میافزاید: در حالی که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی مدعی افزایش قیمت خرید گوجه فرنگی از کشاورزان با قیمت 500 تومان به دنبال اجرای طرح خرید تضمینی است که علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان تهران قیمت خرید گوجه فرنگی در میدان را بین 400 تا 500 تومان و قیمت خرید این محصول از کشاورزان را حدود 250 تا 300 تومان عنوان میکند.

در هفتههای اخیر قیمت گوجهفرنگی در استانهای جنوبی کشور به شدت افت کرده بود، به طوری که هر کیلوگرم آن با قیمتی حدود 50 تومان از کشاورزان خریداری میشد.

بنابراین به دنبال ضرر و زیان ناشی از افت شدید قیمت دولت پس از چندین هفته زیان کشاورزان در هفته گذشته طرح خرید تضمینی این محصول را در دو استان بوشهر و هرمزگان با کمک سازمان مرکزی تعاون روستایی و در جهت حمایت از تولیدکنندگان با قیمت هر کیلو 300 تومان آغاز و این طرح هنوز هم ادامه دارد.

مشاهده نظرات