لزوم ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی

شاید بتوان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اواخر سال 1390 در مجلس شورای اسلامی که با پیگیری و تلاش هیات نمایندگان دوره هفتم و علی الخصوص هیات رییسه وقت اتاق ایران به سرانجام رسید را یکی از مهم ترین دستاورد های این دوره از فعالیت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی دانست .

به گزارش ارانیکو، شاید بتوان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اواخر سال 1390 در مجلس شورای اسلامی که با پیگیری و تلاش هیات نمایندگان دوره هفتم و علی الخصوص هیات رییسه وقت اتاق ایران به سرانجام رسید را یکی از مهم ترین دستاوردهای این دوره از فعالیت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی دانست .

قانونی که از ابتدا با مخالفت دولت دهم روبرو شد و متاسفانه هنوز هم برخی از آییننامههای آن تدوین نشده و بعضی از کمیتههای آن تشکیل نشده است.

یکی از این کمیتهها که هنوز به مرحله عمل و اجرا در نیامده است کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی میباشد که موضوع ماده 7 این قانون میباشد.

در ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آمده است که:

به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کار آفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با تشکیل  کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحد های تولیدی ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذیربط و اتاقها، پیشنویس آییننامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
همانطور که از متن قانون مستفاد میگردد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف به تشکیل کمیته مزبور میباشد. این کمیته که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و همینطور نمایندگان اتاقها تشکیل میگردد وظیفه تدوین آییننامه هرگونه مراجعه و بازدید نمایندگان دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی را بر عهده خواهد داشت.

استحضار دارید که در حال حاضر یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صنعتی، مراجعهی گاه و بیگاه نمایندگان دستگاههای اجرایی به بهانههای مختلف به این واحدها و مطالبهی برخی اسناد و مدارک میباشد. مراجعاتی که بعضاً بیمورد، سلیقهای و گاها تکراری و بصورت موازی با سایر سازمانها بوده و باعث اتلاف وقت و انرژی مدیران این واحدها میگردد و در برخی موارد تبعاتی نیز از نظر جو و فضای داخلی بنگاه برای مدیران آن واحد ایجاد مینماید.
تهیهکنندگان پیشنویس این قانون و همچنین قانونگذار با درک صحیح از این قبیل مشکلات و تبعات مترتب بر آن، موضوع را بهخوبی در ماده 7 این قانون مد نظر قرا داده و راه حلی اصولی برای ساماندهی این قبیل مراجعات اندیشیدهاند تا موارد ضروری بهصورت قانونمند و با حداقل هزینه مادی و معنوی و صرف وقت به سرانجام برسد و در درازمدت نیز بصورتی کاملا غیر حضوری و الکترونیک انجام شود.

بسیار ضروری است اینک که در حدود 3 سال از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگذرد منتخبین دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای کلیه مواد این قانون و منجمله ماده 7 آن را در دستور کار فوری خود قرار داده و با هماهنگی با معاونت مربوطه در نهاد ریاستجمهوری در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مراجعات به واحدهای تولیدی اقدام نموده و هر چه سریعتر نسبت به تهیه پیشنویس آییننامه هرگونه بازدید و مراجعهی نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی همت گمارند تا پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ گردد.

بدیهی است پس از تدوین و ابلاغ آیین نامه مزبور نمایندگان اتاقها در هر استان میباید بر حسن اجرای آییننامه مذکور نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تا از هر گونه مراجعه خودسرانه، سلیقهای، و بیمورد به واحدهای تولیدی جلوگیری شده و گام دیگری در جهت بهبود شرایط و فضای کسب و کار برداشته شود.

برچسب ها: مجلس
مشاهده نظرات