اخبار کوتاه انتخابات اتاق

براساس آخرین تصمیم‌گیری جلسه انجمن نظارت رای دادن اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با حضور دارنده کارت عضویت امکان‌پذیر است و هیچ‌گونه وکالت نامه‌ای قابل پذیرش نیست.


نام یحیی آلاسحاق و محسن خلیلی عراقی در لیست ائتلاف برای فردا قرار گرفت. در حالی که اخیرا محمدحسین برخوردار پیوستن آنها را به این گروه تکذیب کرد و این دو نفر را همچنان عضو ائتلاف بزرگ دانست.
تعداد ثبتنامکنندگان انتخابات دوره هشتم اتاق تهران 63 درصد افزایش یافت.
رقابت انتخاباتی طیفهای مختلف از روز گذشته با انتشار آگهیهای تبلیغاتی آغاز شد.
محمدرضا نعمتزاده: ما بهعنوان دولت هیچگونه دخالتی در انتخابات نداریم حضور ما تنها در بحث نظارت بر حسن اجرای قانون است و خود بخشخصوصی انتخابات را اجرا میکند. حمایت از گروهها در شأن ما نیست و آزادترین انتخابات را برگزار میکنیم.

مشاهده نظرات