ائتلاف روزگار نو (مجمع فعالان کسب و کار شریف) با هشت کاندیدا در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت می کند.

این ائتلاف که متشکل از گروهی از فارغ التحصیلان و دست اندرکاران بازار کسب و کار میباشد خود را چنین معرفی مینماید:

مجمع فعالان کسب و کار شریف مجموعه ای است علمی، اجتماعی، فنی و تخصصی که با شعار کسب و کار مولد زیربنای توسعه و با بهرهگیری از تجارب و ایدههای کارآفرینان، فعالان و فرهیختگان شاغل در کسب و کارهای مختلف که علاقهمند به توسعه و بکارگیری علم و دانش در سطوح مختلف کاربردی و توسعهای و در یک کلام کسب و کار مبتنی بر خرد عالمانه اند؛ در جامعه تشکیل گردیده است.

میثاق نامه مجمع
توسعه کسب وکار سالم در چارچوب یک «اقتصاد رقابتی» تضمینکننده رقابت «منصفانه» و «پویا» را، به منزله پیشران اصلی رونق پایدار اقتصاد ملی میدانیم و از همه دغدغهمندان اعتلای ایران اسلامی خواستاریم که در تحقق این امر بکوشند

آسانسازی توسعه فعالیت مولد اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی، بهویژه از طریق کاهش قوانین محدودکننده توسعه انواع کسبوکار، مجوززدایی و نیز تسهیل صدور مجوزهای مختلف (اعم از مجوزهای صادره توسط خود اتاق بازرگانی) را، مصداق بارز تحقق آزادی اقتصادی و سالمسازی کسبوکارها میدانیم.

ما معتقدیم که در مسیر دستیابی به جامعهای بالنده و دارای «استقلال اقتصادی» مناسب مدنظر بنیانگذاران «جمهوری اسلامی»، «آزادی اقتصادی» نیز مکمل سایر آزادیها بوده و باید همردیف سایر آزادیها رشد کند

بجای مطالباتی در جهت ایجاد سازوکارهای ظاهرا حمایتی که بعضا شائبه «رانتخواری» و «ویژهخواری» داشته و متاسفانه منجر به تخریب منزلت کارآفرینان در افکار عمومی شده، مطالبه اصلی ما از سیاستگذاران دولت و مجلس عبارت است از: ایجاد فضای رقابتی منصفانه، با نگاه سیستمی به محیط کسبوکار و ایجاد شرایط یکسان برای همه بنگاهها در زمینه «دریافت انواع مجوزها»، «نرخ مالیات»، «نرخ ارز» و «نرخ بهره» در راستای تثبیت حضور شرکتهای توانمند ایرانی در بازارهای بینالمللی و نیز کاهش آسیبپذیری شرکتهای داخلی بر اثر نوساناتی مانند تحریمهای ظالمانه بینالمللی، ما خواستار تسریع در انعقاد قرارداد «تجارت آزاد» بین ایران و کشورهای همسایه هستیم.

با توجه به آنکه بالغ بر 125 کشور دنیا هماکنون تورم سالانه زیر 5 درصدی دارند، تداوم نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، به منزله تخریب قدرت رقابتپذیری کسبوکارهای داخلی در عرصه رقابت بینالمللی خواهد بود. بنابراین ما از سیاستگذاران ارشد کشور خواستاریم که دستیابی به تورم سالانه زیر 5 درصدی با بهرهگیری از تجربیات 125 کشور دارای تورم زیر 5 درصدی را، جزو اولویتهای کلیدی اهداف اقتصاد کلان کشور در نظر بگیرند

در راستای ارتقای محبوبیت «کارآفرینان» در افکار عمومی و نیز تشویق بخش خصوصی به نقشآفرینی بیشتر در توسعه همهجانبه کشور، ما از مدیران دوره بعد اتاق بازرگانی ایران خواستاریم که برنامه ویژهای را برای اطلاعرسانی مناسب برنامههای شرکتهای خصوصی در زمینه «مسوولیتپذیری اجتماعی» تدارک ببینند

ماموریت اصلی «اتاق» را بهبود مستمر و سیستمی محیط کسبوکار برای همه فعالان اقتصادی میدانیم و لذا از مدیران ارشد دوره بعد اتاق بازرگانی ایران خواستاریم که تلاش برای ایجاد محیط مناسبی جهت حضور افراد متعهد و توانمند در تشکلهای کسبوکار و نیز تلاش برای ارتقای شفافیت و دسترسی همگانی به اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در اولویت ویژه قرار دهند

مشاهده نظرات