«پیشگامان وفاق» در نشستی مطرح کردند

پشت صحنه فعالیت انتخاباتی

حضور فعال بانکی‌ها، دولتی‌ها یا افرادی که سابقه دولتی دارند و هلدینگ‌های بزرگ در کارزار هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، با انتقادات شدید گروه «پیشگامان وفاق» همراه است. این در حالیست که در لیست منتشر شده برخی از طیف‌ها نام فعالان بانکی، دولتی‌ها و هلدینگ‌های بزرگ به‌چشم می‌خورد. همچنین جابه‌جایی فعالیت برخی از اعضای اتاق بازرگانی بین بخش‌های مختلف بازرگانی، صنعت،‌ معدن و کشاورزی نیز از دیگر انتقادات این گروه به هشتمین دوره انتخابات اتاق است. گروه «پیشگامان وفاق» با حضور اسدالله عسگراولادی، مجیدرضا حریری و ابوالحسن خلیلی روز گذشته با روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی پرداخت.

در این نشست اسدالله عسگراولادی ضمن اشاره به نارضایتی اعضای اتاق بازرگانی از عملکرد اتاق گفت: به نظر میرسد در 5سال اخیر اعضا از عملکرد اتاق رضایت کافی ندارند. این ادعا را میتوان با ریزش در تعداد کارتها و امتناع از تمدید کارتهای بازرگانی ثابت کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی بیش از حد به سمت خصولتیها پیشرفته است، تصریح کرد: افرادی باید در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند که به حق و حقوق اعضا احترام بگذارند، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح ندهند، در خدمت اتاق و کشور باشند و اطلاعات اولیه از شرایط اقتصادی کشور و منطقه داشته باشند. وی افزود: برخی از افراد بدون آشنایی و شناخت لازم از اهداف و وظایف اتاق، وارد این پارلمان میشوند. در حال حاضر شاید تنها 100 نفر بدانند برای چه کاری در اتاق هستند و بقیه تنها حضور فیزیکی دارند. افرادی که در پارلمان بخشخصوصی حضور دارند، باید به این نکته توجه کنند که اتاق، سکویی برای حضور در دولت نیست، بنابراین گروه پیشگامان وفاق به دنبال اعضایی با این ویژگیها بوده است. وی گفت: متاسفانه در این دوره از انتخابات شاهد ضیافتهای چندصد میلیونی گروههای حاضر در انتخابات هستیم، غافل از اینکه افرادی که میخواهند رای دهند به اینگونه بریز و بپاشها توجه نمیکنند. مجیدرضا حریری در ادامه ضمن اشاره به بنگاهداری بانکها در کشور گفت: بنگاهداری بانکها، موضوعی بود که در اتاق بازرگانی مطرح و بررسی شد. در حال حاضر حضور بانکیها در انتخابات نیز تهدیدی برای اتاق آینده محسوب میشود چراکه آنها کرسی کسی را اشغال میکنند که میتواند از بخشخصوصی واقعی دفاع کند. اتاق بازرگانی جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط است. اگر این جایگاه را نیز از آنها بگیرند چه خواهد شد؟ بخشخصوصی با سیستم رایج بانکی تضاد منافع دارد. وی درخصوص حضور هلدینگهای بزرگ در انتخابات گفت: این هلدینگها بر اساس روابط و رانتهایی شکل گرفتهاند و حضور آنها در اتاق را مناسب نمیدانیم. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه به انتخابات دوره هشتم اشاره کرد و گفت: این دوره از انتخابات با دورههای گذشته تفاوت زیادی دارد. در گذشته تا این اندازه تعدد گروه و اینقدر سر وصدا نبود.
ابوالحسن خلیلی در ادامه این نشست در تایید اظهارات سایر حضار گفت: به نظر نمیرسد به شعارهایی که درخصوص لزوم حضور بانکها در اتاق داده میشود، جامه عمل پوشیده شود.
وی افزود: در حال حاضر ما هیچ آنالیزی از ترکیب 82 هزار عضو اتاق بازرگانی نداریم و نمیدانیم چند درصد از اعضا را شرکتهای کوچک و متوسط و چند درصد را شرکتهای بزرگ تشکیل میدهند. در ادامه علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که کاش خصوصیسازی به این شکل اجرا نمیشد. در حال حاضر شبهدولتیها آفت اقتصاد کشور شدهاند. دولت نباید نقشی در اتاق داشته باشد و اتاق باید به سمت حذف دولت در این پارلمان گام بردارد. به اعتقاد من کسانی باید وارد اتاق بازرگانی شوند که برای منافع ملی تلاش میکنند. عسگراولادی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی در سال آتی گفت: متاسفانه اتاق بازرگانی حتی در مذاکرات بینالمللی نمایندهای نداشت. سال 94 سال سختی برای اقتصاد کشور است حتی اگر مذاکرات هستهای به نتیجه برسد، این بخشخصوصی است که باید بار این روزها را به دوش بکشد.
حریری نیز به انتخابات پیشرو اشاره و تصریح کرد: در هیچ دوره از انتخابات اتاق شاهد فضای این چنینی نبودهایم. ایجاد این فضا به دلیل تاثیرگذاری اتاق بازرگانی طی چند سال اخیر بوده است. در حال حاضر اقتصاد کشور به سوی اقتصاد غیرنفتی پیش میرود. همچنین برخی از افراد فضای اتاق را برای حضور مناسبتر دیده و تعدد لیستها تداعیکننده جنگ قبیلهای است. وی خاطرنشان کرد: ما همواره خواهان دولت چابک هستیم اما در این خصوص باید ابتدا توانایی بخشخصوصی را به اثبات برسانیم و این نیز جز با توانمندی اتاق بازرگانی امکان پذیر نیست. متاسفانه در ادوار گذشته اتاق رئیسمحور بوده و انتقادات ما راه به جایی نبرده است.
به گفته وی، اقتصاد شفاف و رقابتی ابتدا باید در اتاق بازرگانی نمود پیدا کند. در طول این سالها شاهد فساد اقتصادی زیادی بودهایم اما اتاق بازرگانی حتی در این خصوص بیانیهای صادر نکرد. اگر این فسادها را دنبال میکردیم در مییافتیم که یک بخش این فسادها مربوط به بانکها و بخشی نیز مربوط به شرکتهایی است که لباس خصوصی به تن کرده بودند. بخشخصوصی نیاز به اتاقی دارد که مدافع ارزشها و حقوقش باشد.
خلیلی در ادامه این نشست گفت: باید دید کسانی که وارد اتاق میشوند فعالان اقتصادی خوشنامی هستند یا نه؟ در حال حاضر افرادی خواهان ورود به اتاق بازرگانی هستند که میخواهند از اتاق وزن بگیرند در حالی که هریک از افراد حاضر در اتاق بازرگانی باید به منزله وزنهای برای اتاق محسوب شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر لیدرهای بخشخصوصی تنها به وارد شدن به اتاق بازرگانی فکر میکنند. وجود چهار بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی در اتاق بازرگانی حتما تحلیلی داشته است. قطعا دولت قصد داشته صدای بخشهای مختلف را بشنود، نه اینکه برای چیدمان اعضا در چهار بخش اتاق جابهجاییهایی نامرتبط با حوزه فعالیت برخی از اعضا صورت گیرد. چرا افراد متخصص را در جایگاه خود قرار نمیدهیم؟ آیا این جابهجاییها برای کسب رای است؟ همچنین حریری افزود: فرصت دو سه روزه برای جابهجایی در بخشهای چهارگانه اتاق تنها به معنی وارد شدن به این پارلمان به هر قیمتی است. آیا رایدهندگان با جابهجایی افراد در بخشهای دیگر اغفال میشوند؟
وی در پایان این نشست نیز از تصمیم اخیر شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تشکر و قدردانی کرد و گفت: با دستور رئیس شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، بخشنامهای که روز پنجشنبه از سوی انجمن نظارت صادر شده و اجازه رای وکالتی را در انتخابات اتاق بازرگانی میداد، باطل شد. این موضوع از تخلفات احتمالی نیز جلوگیری میکند.

مشاهده نظرات