تبارشناسی 5 گروه اصلی در انتخابات اتاق بازرگانی

هیات نمایندگان اتاق به چه گروهی گرایش دارد

انتخابات این دوره از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شامل پنج گروه اصلی است. گروه ائتلاف بزرگ، گروه خواستاران تحول، گروه ائتلاف برای فردا، گروه کانون مدیران توسعه‌گرا و گروه پیشگامان وفاق در این دوره مهم‌ترین افراد برای شرکت در انتخابات هستند.

از میان این گروهها چهار گروه لیست خود را با 40نفر و یک گروه با 21نفر بسته است. هرچند که بعضی اسامی در این لیستها مشترک است. در این میان اعضای حاضر در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیشتر از هر گروهی ترجیح دادهاند در گروه ائتلاف بزرگ عضو شوند و کمترین عضو فعلی هیات نمایندگان متعلق به گروه کانون مدیران توسعه گراست.

گروه ائتلاف بزرگ
17نفر از 40عضو فعلی اتاق بازرگانی تهران در این گروه قرار دارند. در این میان نام یحیی آلاسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران، علامیرمحمد صادقی نایبرییس اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا بهرامن نایبرییس اتاق بازرگانی تهران و محمدحسین برخوردار منشی هیاترییسه اتاق تهران قرار دارد. همچنین ریاست سه کمیسیون اتاق تهران برعهده اعضایی است که در این گروه حضور دارند. در کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها محمدمهدی راسخ رییس است و پرویز حسابی عضو این گروه نیابت وی را عهدهدار است. در کمیسیون صنعت و معدن هم ریاست برعهده محسن خلیلی عراقی است و ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی را شاهرخ ظهیری برعهده گرفته است. ازسوی دیگر نایبرییسی کمیسیون فضای کسبوکار، کارآفرینی و مقررات برعهده دو نفر از اعضای این گروه است. از اعضای این گروه دو نفر در لیستهای دیگر هم حضور دارند. باوجود اصرار ائتلاف بزرگ اما یحیی آلاسحاق و محسن خلیلی عراقی در گروه ائتلاف برای فردا نیز قرار دارند.گروه ائتلاف برای فردا
بعد از ائتلاف بزرگ بیشترین اعضای هیات نمایندگان در گروه ائتلاف برای فردا حضور دارند. 9عضو از 40عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این گروه عضویت دارند البته همانطور که گفته شد دو عضو این گروه مشترک است. همین اعضای مشترک باعث شده است که این گروه یک صندلی در هیاترییسه اتاق تهران داشته باشد. گفته میشد که قرار است رییس اتاق تهران و محسن خلیلی از این گروه خارج شوند ولی حضور آلاسحاق با شال فیروزهیی رنگ در میتینگ تبلیغاتی ائتلاف برای فردا در هتل استقلال در عمل نشان داد که قرار است آلاسحاق در هر دو گروه حضور داشته باشد. در مجموع چهار کمیسیون اتاق تهران دراختیار این گروه است که این کمیسیونها شامل کمیسیون انرژی به ریاست حامد واحدی، کمیسیون تجارت به ریاست محسن بهرامی ارض اقدس، کمیسیون حملونقل و ارتباطات به ریاست مسعود خوانساری و کمیسیون صنعت و معدن به ریاست محسن خلیلی عراقی میشود.گروه خواستاران تحول
در ابتدا بیش از 15عضو اتاق بازرگانی را گروه خواستاران تحول تشکیل میداد اما اکنون که به پایان دوره رسیدهایم فقط 7نفر از اعضای اتاق بازرگانی تهران را تحولیها تشکیل میدهند و 33نفر از اعضای اتاق افرادی هستند که در اتاق بازرگانی تهران حضوری نداشتهاند. 15 صندلی اول دوره تحول برایشان یک کرسی در هیاترییسه اتاق تهران را به ثمر آورد که متعلق به حمید حسینی خزانهدار اتاق بازرگانی تهران است. همچنین درحالی که در اول دوره اکثریت کمیسیونهای اتاق بازرگانی تهران دراختیار تحولیها قرار داشت اکنون فقط ریاست یک کمیسیون با این گروه است.

جداییهای مکرر اعضا از تحول باعث شد که فقط کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی دراختیار تحول باشد که این کمیسیون را هم محمدمهدی رییسزاده عهدهدار است. البته توفیق مجدپور در کمیسیون حملونقل و ارتباطات نایبرییسی را عهدهدار است. برگ برنده این دوره انتخابات برای تحول را باید بازگشت رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران یعنی محمدرضا بهزادیان به این گروه دانست که شانس اصلی بخش کشاورزی محسوب میشود.گروه پیشگامان وفاق
دوره پیشنام پیشگامان اقتصاد را داشتند و اکنون از کلمه وفاق استفاده میکنند. همکاری اسدالله عسگراولادی و مجیدرضا حریری عاملی برای ایجاد گروه پیشگامان بود. این گروه در این دوره برخلاف سایر گروهها لیستی 21نفره ارایه کرده است که یک عضو آنها با گروه خواستاران تحول مشترک است. مهرداد اکبریان نخستین رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران تنها عضو مشترک در گروه است.

درحال حاضر سه عضو این گروه در هیات نمایندگان اتاق تهران عضویت دارند که شامل اسدالله عسگراولادی، مجیدرضا حریری و محسن حاجیبابا هستند. البته ابوالحسن خلیلی نیز در ابتدای دوره عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود ولی یکسال و نیم پیش جایگزین شد. این گروه کمیسیونی را در اتاق تهران دراختیار ندارد و هیچ صندلی هیاترییسهیی به آنها تعلق نداشت.گروه کانون مدیران توسعهگرا
حضور مجدد یکی از موسسین گروه خواستاران تحول در انتخابات اتاق تهران عاملی برای ایجاد گروهی جدید بهنام کانون کارآفرینان توسعهگرا بود. سیدمحمد صدرهاشمینژاد را معمولا بهنام بانک اقتصاد نوین و هلدینگ استراتوس میشناسند. یکی از ثروتمندترین مردان ایران که اینبار با گروهی از قدیمیهای اقتصاد پا به عرصه فعالیت گذاشته است. هیچکدام از اعضای این گروه اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیستند اما جز صدرهاشمینژاد، کاظم سماک هم سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را داشته است. همچنین محمد پارسا نیز در ابتدای این دوره عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود ولی وی نیز به سرنوشت ابوالحسن خلیلی دچار شد. در لیست این گروه کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان قرار دارد که نقطه اشتراک این لیست با لیست خواستاران تحول محسوب میشود.

منبع: روزنامه تعادل
مشاهده نظرات