نوبخت در مخالفت با یک پیشنهاد:

مجلس هر تصمیمی در هدفمندی یارانه‌ها بگیرد دولت آن را اجرا می‌کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: مجلس هر تصمیمی در هدفمندی یارانه‌ها بگیرد، دولت آن را اجرا می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پیش از ارجاع تبصره 21 لایحه بودجه کل کشور به کمیسیون تلفیق که به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده مربوط میشود، در جزء 3 بند ب این تبصره با پیشنهاد علیمردانی مبلغ 30هزار میلیارد ریال را به پرداخت نقدی و 22هزار میلیارد ریال را به بحث اشتغال جوانان اختصاص دادند که در اینجا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: براساس تدبیری که در هیئترئیسه مجلس در گذشته انجام شده بود که برای بررسی بیشتر بر روی پیشنهادات تبصره 21 به کمیسیون تلفیق برگردد و دوباره مورد مداقه قرار گرفته و به صحن گزارش شود که این اتفاق افتاد.

وی افزود: علت آن این بود که ما در یک فضایی که یک پیشنهاد خوب، البته از یک جنبه که میتواند جنبههای دیگری را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلی برای کشور ایجاد بکند، ما در جلسه علنی با آن مواجه نشویم. در حال حاضر نمایندگان ملت التفات داشته باشند که با تصویب این پیشنهاد از ماه آینده 26میلیون نفر از موکلین شما از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند بود.

نوبخت تصریح کرد: امکان پرداخت عددی که شما از 42هزار میلیارد تومان به 30هزار میلیارد تومان یعنی 12هزار میلیارد تومان کاهش دادهاید ما باید از ماه آینده بهاندازه 12هزار میلیارد تومان که 26میلیون نفر را شامل میشود، یارانهشان را نپردازیم. مجلس فصل الخطاب است و شما هرچه امر کنید دولت خودش را موظف به اجرا میداند. ضمن اینکه الآن اجرایی نیست، سؤال بنده این است که شما به ما بگویید که چطور میتوانیم تا ماه آینده 26میلیون نفر را حذف کنیم.

وی تأکید کرد: نکته دیگری که در صحبتهای پیشنهاد دهنده مورد توجه قرار گرفت این بود که ما کسانی را که درآمدشان از 2.5 میلیون تومان در ماه بیشتر است حذف کنیم، سؤالم این است که آیا این خانواری که دارای مشکلات زیادی است و ممکن است یک کارگر در آن باشد و یا بخواهند در جایی کارگری کنند، اگر بخواهند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند به من بگویید که آیا اینها اگر در تهران هم زندگی کنند میتوانند از عهده مخارجشان بر بیایند؟

وی با تأکید بر "باید در حذف یارانه نقدی این موضوع در نظر گرفته شود که خانوارها ممکن است فرزندان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد و یا دارای اجارهخانه باشند" تصریح کرد: ممکن است برخی خانوارها دارای بیمارهای صعب العلاج باشند که در پیشنهادها مد نظر قرار گرفته است.

نوبخت گفت: من از رئیس مجلس میخواهم که با توجه به اینکه مجلس عصاره فضائل ملت است و عقل جمعی در اینجاست، با این نوع پیشنهادات که از ماه آینده یارانه 26میلیون نفر حذف شود و دارای ابهاماتی است موافقت نشده و مجدداً این تبصره به کمیسیون تلفیق برگردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شما نمایندگان قرار نیست که اقدامی انجام دهید. البته دولت هرچه را شما تصمیم بگیرید لازمالاتباع است و شما هرچه بگویید دولت اجرا میکند اما باید طوری باشد که قابلیت اجرایی داشته باشد. ما نباید مردم را تحت فشار غیرمعمول قرار دهیم. استدعا میکنم که این تبصره مجدداً به کمیسیون تلفیق برگردد تا مصوبهای به دست آید که نظر نمایندگان نیز در آن لحاظ شده باشد.

منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
قرعه حذف یارانه به نام 5.5 میلیون نفر افتاد
مشاهده نظرات