سیده فاطمه مقیمی (نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران)

نقش اتاق در مدیریت زنجیره تامین

در دنیای دیجیتال، کشورها و افراد به کمک فناوری اطلاعات به سرعت و آسانی قادر به انتقال اطلاعات هستند و در حقیقت فناوری اطلاعات توانسته شاهراه‌های انتقال اطلاعات را توسعه داده و به بهبود کسب و کارها و اشتراک اطلاعات کمک کند.

 در فضای رقابتپذیری تجارت خصوصا تجارت خارجی علاوه بر دسترسی به اطلاعات درست و به موقع آنچه میتواند نقش خوبی داشته باشد بحث «مدیریت زنجیره تامین» در تمام ابعاد مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته و ساخته شده است.

مدیریت زنجیره تامین در تعریف کامل خود به روشهای موثر یکپارچهسازی مراحل برنامهریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در تمام ابعاد جابهجاییها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف در حالت بهینه اطلاق میشود. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین تمام مراحل تولید محصول شامل قبل از بنگاه، داخل بنگاه و بعد از خروج محصول از بنگاه دخیل بوده و تمامی این مراحل را در کنترل خود دارد. در دنیای امروز، تجارت خارجی و تعاملات بینالمللی یکی از ارکان توسعه هر کشوری محسوب میشود و هر چه حجم و ارزش مبادلات خارجی کشوری بیشتر باشد، نقش و اهمیت مدیریت زنجیره تامین بیشتر بوده و نیازمند توجه دقیق و اجرای درست آن در تمام سطوح است و کشوری که نتواند از این ابزار به درستی بهرهبرداری کند در بازار رقابتپذیر تجارت بینالملل با یک مشکل اساسی مواجه خواهد شد.
مشتریان بازار رقابتی امروز که به کمک فناوری اطلاعات امکان انتخاب بهترین محصول را در کمترین زمان بهعنوان حق خود میدانند، علاقهمند کاهش هزینههای دسترسی به محصول نهایی نیز هستند و مدیریت زنجیره تامین با رویکرد کاهش هزینه یا کاهش موجودیها، افزایش مسوولیتپذیری در برابر مشتریان، بهبود ارتباط زنجیره تامین، کاهش زمان چرخه تولید و بهبود هماهنگی سعی دارد به این خواسته بحق مشتریان جامه عمل بپوشاند. در حقیقت میتوان گفت مدیریت زنجیره تامین براساس مشتری مداری استوار شده و شرکتها علاقهمند به بهبود زنجیره تامین محصولات خود بر این اساس هستند و این بهبود وضعیت میتواند در سه سطح مدیریت اطلاعات، لجستیک و روابط با مشتریان صورت پذیرد. هرچه اطلاعات به درستی و به موقع منتقل شود اثر «شلاق چرمی» که معضل عمده مدیریت زنجیره تامین است، کمتر شده و به عبارت دیگر هر چه اطلاعات صحیح از بازار به داخل بنگاه منتقل شود، بنگاه نیز برنامه خود را براساس این حجم از سفارش تنظیم میکنند و در نتیجه موجودی در مراحل به حداقل میرسد.
عواملی چون نوسانات تقاضا و قیمت، زمان تحویل و سیستمهای سفارشدهی از مشکلات مدیریت زنجیره تامین در بنگاهها است که بهصورت اثر شلاق چرمی در بنگاهها بروز میکند. در فرآیند مدیریت زنجیره تامین آنچه خیلی مهم است و بنگاهها بیشتر به آن توجه دارند، عوامل و مسائلی است که از حوزه مدیریت بنگاه خارج است و در مدیریت زنجیره تامین بنگاهها نقش مهمی را بازی میکند که بیشتر به حوزه تصمیمگیری در سطح کلان صنعت موردنظر و کشور مربوط میشود. مهمترین عوامل خارج بنگاه، عواملی چون عدم هماهنگی سازمانهای تصمیمگیر حوزه تجارت خارجی، مسائل و مشکلات مربوط به حملونقل، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار درست و به موقع در سطح کلان است که در این خصوص عزم جدی دولت، تشکلها و اتاقهای بازرگانی بهعنوان پارلمان بخشخصوصی را میطلبد که با ارتقای جریان صحیح اطلاعات و بهبود محیط کسبوکار در کشور، فضای رقابتپذیری را توسعه داده تا شرکتها بتوانند با کمک ابزاری چون مدیریت زنجیره تامین به توسعه تجارت خارجی و نفوذ در بازارهای جدید اقدام کنند.

مشاهده نظرات