کانون کارآفرینان توسعه گرا:

دفاع از سرمایه‌داران کوچک در اتاق

کانون کارآفرینان توسعه‌گرا یکی از گروه‌های حاضر در انتخابات دوره هشتم است که اعضای آن روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه به گفت‌وگو نشستند.

در این نشست خبری، محمد صدرهاشمینژاد گفت: طی سالهای گذشته اگرچه دولتها تاکید بسیاری بر حضور بخشخصوصی در اقتصاد داشتهاند، اما هیچگاه این موضوع عملیاتی نشده و نسبت نقشآفرینی دولت و بخشخصوصی در اقتصاد همواره ثابت بوده است.

دولت نهم و دهم هیچ اعتقادی به حضور پررنگ بخشخصوصی در اقتصاد نداشته و همواره چالش بزرگ اقتصاد دولتی وجود داشته است. دولت هیچگاه هیچ منبعی را برای حمایت از بخش تولید به صورت واقعی اختصاص نداده و بیشتر بودجههای دولت صرف پرداخت یارانه به گروهی خاص شده و در مقاطعی هم سیاستهای پوپولیستی، اقتصاد بخشخصوصی را تحتالشعاع قرار داده است. روند دولتی بودن در تمامی لایههای اقتصاد ایران رسوخ کرده است و حتی فعالان اقتصادی نیز به نوعی در تفکر دولتی فرو رفتهاند.

غلامرضا سلیمانی نیز در این نشست در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص دلایل حضور بورسیها در انتخابات اتاق و نقش این پارلمان در کنترل ریسکهای بازار سرمایه گفت: حضور بازار سرمایه در اتاق بازرگانی میتواند در توسعه ملی راهگشا باشد. همچنین حضور گروه بورس در اتاق، قطعا ریسکهای بازار سرمایه را به حداقل خواهد رساند. بنابراین پیوند بازار سرمایه با صنعت باید گستردهتر و عمیقتر شود.

محمدکاظم نیز در پاسخ به این سوال گفت: بازار سرمایه محلی برای پساندازهای کوچک مردمی است. با ورود بازار سرمایه به اتاق، از منافع بخشخصوصی و سرمایهداران کوچک دفاع خواهد شد.

مشاهده نظرات