مشکل مازاد عرضه بازار فولاد

کارخانه بزرگ آرسلورمیتال بر این باور است که مازاد ظرفیت و مازاد عرضه می‌تواند قیمت‌ها را باز هم کاهش دهد و بر سوددهی فولادسازان اثر منفی بگذارد.

آرسلورمیتال همچنان نگران افزایش تولید فولاد چین و سایر کشورهاست که بر تقاضای واقعی فولاد اثر بدی خواهد داشت. این روند قیمت فولاد را پایین میآورد و درصورت افزایش هزینه مواد اولیه بر حاشیه سود کارخانهها فشار خواهد آورد بهویژه در بازارهایی چون کشورهایی اروپایی که از مازاد ظرفیت تولید فولاد رنج میبرند. در اروپا مازاد ظرفیت قابلتوجه است و ظرفیت تولید فولاد ٣٠درصد از تقاضا بالاتر است که به تعادل رساندن آن نیازمند کاهش تولید یا افزایش تقاضاست که هر دو مورد مشکل و هزینهبر است.

افزایش واردات از کشورهای چین، روسیه، اوکراین و ترکیه بر این مازاد عرضه شدت میبخشد. بهویژه رکود در روسیه که در سالجاری محتمل است موجب افزایش صادرات فولاد این کشور بهویژه در حوزه یورو خواهد شد. مازاد ظرفیت تولید چین و سایر کشورهای در حال توسعه موجب افزایش صادرات فولاد در قیمتهای کمتر از هزینه تولید خواهد شد.

مشاهده نظرات