دکتر مسعود حجاریان (فعال حوزه صنعت)

پاسخگویی؛ اصلی مهم در اتاق بازرگانی

این روزها بخش خصوصی دوران تعیین‌کننده‌ای را پشت‌سر می‌گذارد. اتاق بازرگانی که مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی است در حال دگرگونی و تجدید ساختار است. اتاق با انتخابات هجدهم اسفندماه شکل جدیدی می‌گیرد و دوران نوینی را آغاز می‌کند، دورانی که بخش خصوصی با اجرای قانون اصل 44 به‌صورت یک نهال نوپا جوانه زده و دوران سخت هشت ساله را پشت‌سر گذاشته و با دولت تدبیر و امید روبه‌رو است، اما سوال اینجا است که آیا اتاق می‌تواند محیط کسب‌وکار کشور را اصلاح کند و شاخص‌های اقتصادی کشور را در جهان ارتقا دهد.


اتاق بازرگانی برای دستیابی به سطحی از توانمندی که موثر در اصلاح امور باشد، نیازمند حضور افراد مدبر و پاسخگو در هیات نمایندگان است. این امر خود مستلزم وجود و اثربخشی تشکلهای کسبوکار و حمایت و تلاش آنها از کاندیداهای شایسته است. اما نماینده اتاق باید بداند که منتخب بخش خصوصی است و نسبت به مسوولیتی که میپذیرد، پاسخگو باشد. بسیاری از مسوولان بر این باورند که حضور آنها در جایگاه و محل کار خود به معنی انجام وظیفه است و تعداد کمی از آنها پاسخگوی اقدامات خود هستند، اما قلیلی از مدیران و نمایندگان هستند که خود را مسوول دستیابی به هدف میدانند و نسبت به فعالیتهایی که انجام ندادهاند، نیز پاسخگو هستند. مدیران باید برای دستیابی به هدف، تدبیر کنند و تدابیر را به اجرا گذارند و نسبت به هرآنچه کرده و باید انجام میدادند، پاسخگو و مسوول باشند. عملکرد اتاق بازرگانی را میتوان با شاخصهایی نظیر رقابتپذیری، کیفیت محیط کسبوکار و ریسک سرمایهگذاری که در سطح جهانی شناخته و پذیرفته شدهاند، اندازهگیری کرد. اگر پس از انتخابات، مدیران اتاق بازرگانی شاخصهای عملکرد خود را ارائه کرده و پاسخگوی مسوولیت خود باشند، امید میرود اقتصاد کشور در رقابت با رقبای منطقهای و جهانی خود از جایگاه مناسبی برخوردار شود.

مشاهده نظرات