افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی با ارتقای بسته‌بندی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین جشنواره برترین‌های صنعت بسته‌بندی با اشاره به اینکه بسته‌بندی می‌تواند ارزش افزوده کالاهای صادراتی را به نحو مناسب افزایش دهد، عنوان کرد: در نمایشگاه امسال از پروفسور آلفرد کیت پیرسون دبیرکل سازمان جهانی بسته‌بندی دعوت شده تا از تجارب برندهای مطرح بسته‌بندی سخن بگوید و زمینه‌های ایجاد افزایش ارزش افزوده در کالاهای صادراتی را مطرح کند.

به گزارش ستاد خبری جشنواره  سیدرضا ابریشمی در اولین جشنواره برترین برندهای بستهبندی با رویکرد توسعه اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: بستهبندی از ارکان اساسی تولید و صادرات در کشور است و اهمیت آن به دلیل، حفاظت از کالا، بارگیری و تخلیه آسان، ارزیابیهای اقتصادی کالا، انبارداری و نگهداری بهتر، آسانی حملونقل و قابلیت ارزیابی است. وی عنوان کرد: در سالهای اخیر صنعت بستهبندی از پیشرفتهای مناسبی برخوردار شده، اما با استانداردهای جهانی به دلیل عدم ارتباط با سازمانهای بینالمللی همخوانی نداشته است.

مشاهده نظرات