طرفین به تصمیم سیاسی «بسیار نزدیک» هستند

وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت ایران و گروه 1+5 به اتخاذ تصمیم سیاسی «بسیار نزدیک» هستند.

«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه «ان بی سی» در ارتباط با نشستهای فشرده و زیاد طرفین مذاکره در خصوص موضوع هستهای گفت: این یک نشانهای مبنی بر آن است که ما بسیار جدی هستیم. ما میخواهیم به نتیجه برسیم. ما پیشنهاد دادیم که میبایست سطح مباحثات فنی را بالا ببریم و بنابراین ما رئیس سازمان انرژی اتمی خود و آمریکا وزیر انرژی خود را آورده است. هر دو از فیزیکدانان برجسته هستهای هستند و این بدان دلیل است که به نوعی از فهم فنی برسیم و مشخص شد که این یک گام بسیار مهم و سومند بوده است.

ظریف ادامه داد: و ما توانستهایم در خصوص شماری از موضوعات، موضوعات فنی پیشروی داشته باشیم. زیرا ما پیوسته گفتهایم که برنامه هستهای ما کاملاً صلحآمیز است و وقتی کارشناسانی داریم که در کنار یکدیگر حضور پیدا میکنند، میتوانند این موضوع را تأیید کنند. و من بسیار خرسندم که این مسئله خوب پیش رفته است. به طور قطع این به مفهوم آن نیست که ما تمامی موضوعات را حل کردهایم. شماری از موضوعات هم فنی و هم سیاسی باقی مانده که ما باید آنها را حل کنیم. ما پیشرفتهای خوبی حاصل کردهایم اما راه زیادی باقی مانده است.

وزیر خارجه ایران در خصوص موضوعاتی که هنوز بر سر آنها اختلاف باقی است، گفت: همانطور که در گذشته نیز گفتهایم، تا زمانیکه بر روی همه مسائل توافق صورت نگیرد، توافقی صورت نگرفته است. این یک پازل است و تمامی قطعات این پازل باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا ما بتوانیم تصویری از آنچه که پیش روی ما قرار دارد را در اختیار داشته باشیم اما من فکر میکنم که بزرگترین مانع، تصمیم سیاسی است که باید اتخاذ شود به این مفهوم که ما باید بین فشار یا توافق انتخاب کنیم و به نظر میرسد که فشار زیادی به ویژه در آمریکا از جهات مختلف وارد میشود که توافقی با ایران صورت نگیرد و اخیراً نیز شاهد این مسئله بودیم.

ظریف در راستای همین مسئله تأکید کرد: و همچنین افرادی وجود دارند که به سادگی امیدها و آینده سیاسی خود را در درگیری، تنش و بحران میبینند. تا زمانیکه این مسائل وجود داشته باشد، جو دشواری برای اتخاذ تصمیمات سیاسی وجود دارد.

وزیر خارجه ایران در خصوص اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا علیه توافق هستهای ایران و ۱+۵ گفت: آقای نتانیاهو از سال ۱۹۹۲ تاکنون مدعی است و پیشبینی میکند که ایران ظرف دو، سه یا چهار سال سلاح هستهای خواهد داشت. او همچنان در حال ثبت زمان است و همانطور که گفتم از سال ۱۹۹۲ تاکنون ایران قرار است ظرف دو سال سلاح بسازد.

ظریف ادامه داد: نتانیاهو در سال ۲۰۱۲ به مجمع عمومی رفت و گفت "ایران ظرف یکسال سلاح خواهد داشت." به نظر میرسد که او قصد دارد برای همیشه به همین یکسال اکتفا کند. ایران قصد ساخت سلاح هستهای را ندارد. ما سلاح هستهای نمیخواهیم. ما اعتقاد نداریم که سلاح هستهای امنیت برای ما و هرکس دیگری امنیت به بار میآورد بنابراین مهم است که همه به این فهم برسند که بحث در واقع فناوری هستهای است. بحث پیشرفت علمی است. بحث غرور ملت ایران است و ربطی به تسلیحات هستهای ندارد. وقتی به این فهم برسیم، وقتی این تشنجات کنار زده شود. وقتی ترس افروزان دیگر نباشند، آنوقت میتوانیم به توافق برسیم. به توافقی که به هیچکس آسیبی وارد نکند.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد: چنین توافقی کمک میکند که تضمین حاصل شود که برنامه هستهای ایران همیشه صلحآمیز باقی میماند. ما در ایران تردیدی نداریم که برنامه هستهای ما صلحآمیز است و صلحآمیز باقی میماند. شاید افرادی وجود داشته باشند که نگرانیهایی در این زمینه داشته باشند. شاید افرادی باشند که تحت تأثیر تشنجاتی قرار گرفته اند که افرادی چون نتانیاهو از آن حمایت میکند و به سود همه است که اجازه دهند چنین توافقی تکمیل شود. همانطور که میدانید ایران در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته در مقایسه با دیگر کشورهای جهان شاید به استثنای ژاپن، تحت بازرسیهای بیشتری قرار گرفته است و ما یک دهم تأسیسات هستهای ژاپن را داریم اما با اینحال تحت بازرسیهای زیادی قرار گرفتهایم و در ۱۰ سال گذشته، آژانسبینالمللی انرژی اتمی، دیدهبان هستهای سازمان ملل بارها و بارها گفتهاند که "هیچ چیز در پشت توجه عموم مردم در ایران صورت نگرفته است" و ما اطمینان داریم که با حصول توافق که طبق آن نظارتها و موشکافیهای حتی بیشتری بر ایران وجود خواهد داشت، برای جامعه بینالملل روشن میشود که برنامه هستهای ما کاملاً صلحآمیز است.

نمیدانم چرا برخی از توافق میهراسند. نمیدانم چرا برخی افراد نمی خواهند تمامی این تشنجاتی که در سالهای گذشته، و همانطور که گفتم از سال ۱۹۹۲ تاکنون صورت گرفته است و گفته شد که ایران دو الی سه سال تا ساخت بمب فاصله دارد اما به حقیقت نپیوست را ببینند. نمیدانم چرا گستاخی آنها ادامه دارد و همین اظهارنظرات را تکرار میکنند و هیچکس از آنها سوال نمیکند که آنها اشتباه کردهاند.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال مجری شبکه ان بی سی که گفته بود که ایران در پاسخ به برخی سوالات به آژانس بینالملل انرژی اتمی تعلل کرده است، گفت: نه ما تعلل نکردیم. مشکل اینجا است که ما درباره چگونگی پیشروی در مذاکرات در حال مذاکره با گروهی هستیم که شما میخواهید آن را ۳+۳ یا ۱+۵ بنامید و ما در این فرایند منتظر بودیم تا سوالاتی پرسیده شود که ما باید پاسخ آن را ارائه دهیم زیرا همانطور که میدانید، اتهاماتی علیه ایران مطرح شده بود که اکثر آن متأسفانه توسط اسرائیل مطرح شده بود و به هرحال مهم است که بدانید اسرائیل تنها دارنده تسلیحات هستهای در منطقه است، تنها مهاجم منطقه ما است و تنها اشغالگر قلمرو افراد در منطقه ما است و با اینحال گستاخی می کند و علیه دیگران ادعاهایی را مطرح میسازد.

ظریف تأکید کرد: نخستوزیر اسرائیل که در واقع مسوول قتلعامی است که در غزه صورت گرفت، کشوری که در ۲۵۰ سال گذشته به همسایگان و هیچ کس دیگری حمله نکرده است و به هیچ چیز جز حیات بسیاری از ملل اهمیتی نمیدهد را متهم میکند. ما حمله نکردیم، ما به کشور و همسایگان و هیچکس تعارض نکردیم. ما نیروی ثبات در این منطقه بودهایم و جالب توجه است افرادی که علیه ما اتهاماتی را مطرح میکند، سابقهای فاجعهبار دارند.

آقای ظریف در مورد تفاهم سیاسی گفت: «ما بسیار نزدیک هستیم، بسیار نزدیک، و میتوانستیم بسیار دور باشیم، اما اگر بشود همانطور که رئیسجمهور اوباما گفت، تصمیم سیاسی برای رسیدن به آری را بگیریم، بسیار نزدیک هستیم.»

وی افزود: «اما این تصمیم سیاسی را باید همه بگیرند، نه اینکه فقط توسط یک کشور اتخاذ شود و همه هم باید از اعمال فشار غیرضروری برای جلوگیری از یک تصمیم سیاسی که باید از سوی همه برای رسیدن به یک توافق اتخاذ شود، خودداری کنند.»

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوال «ان کوری» مجری انبیسی درباره موانع نهایی شدن و رسیدن به توافق تاکید کرد که اصلیترین مانع یک تصمیم سیاسی است که باید اتخاذ شود و باید میان فشار و یا توافق یکی را انتخاب کرد.

مشاهده نظرات