قیمت سنگ آهن چشم‌انداز روشنی ندارد

نایب رئیس انجمن سنگ آهن گفت: با وجود اینکه مهم‌ترین اصل در بخش سنگ آهن، قیمت است، چشم‌انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، پیش‌بینی‌ می‌شود صنعت سنگ آهن در دو سال دیگر بهبود یابد.

بهرام شکوری در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان میتواند در ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی نقش داشته باشد؟ اظهار کرد: وظیفه دولت بهبود مناسبات کشوری است که با توجه به مذاکرات 1+5 میتوان آینده خوبی را پیش بینی کرد.

وی تاکید کرد: بنگاهها باید در تمام مراحل استخراج، اکتشاف و فرآوری تلاش کنند؛ به طوری که بخشی از این سرمایهها در این حوزهها فعال شود. دولت نیز در این راستا میتواند تسهیلاتی ایجاد کند.

شکوری معتقد است: قوانین، مقررات و آییننامهها باید به گونهای تصویب شوند که هیچ طنابی به دست و پای معدنکاران نباشد، چراکه تنها از این طریق معدنکاران میتوانند اوضاع و شرایط خود را مطلوب کنند لذا مجلس باید قوانینی را وضع کند که در سایه قوانین تنها نگاه درآمدی به حوزه معدن نباشد و اول اجازه دهند معدن توسعه پیدا کند و بعد از آن درآمد حاصل شود.

نایب رئیس انجمن سنگ آهن افزود: اگر این دیدگاه برای مسئولان ایجاد شود قطعا میتوان گامهای موثری را در این حوزه برداشت.

وی عملکرد معدن در سال 1393 را نامطلوب ارزیابی و اظهار کرد: امسال وضعیت بخش معدن اصلا خوب نبود؛ بهطوری که فعالیت بسیاری از معادن متوقف شد و آنطور که انتظار می رفت کارایی از معادن دیده نشد.

شکوری با بیان اینکه توسعه در معادن چندان به چشم نمیخورد، گفت: دولت باید در سال آینده به تشکلها و انجمنهای خصوصی توجه بیشتری کند، چراکه بدون حضور بخش خصوصی در معادن این حوزه ارتقا نمی یابد.

نایب رئیس انجمن سنگ آهن تاثیر قیمت جهانی در صنایع معدنی را بسیار بالا دانست و پیشبینی کرد که با توجه به قیمتهای جهانی، سال آینده شاهد ارتقای بیستر صنایع معدنی باشیم.

مشاهده نظرات