هشدار نسبت به ورود پول‌ کثیف به انتخابات اتاق بازرگانی:

انتقاد عسگراولادی از هزینه‌ میلیاردی انتخابات اتاق بازرگانی

اتاق سیاسی، برای بخش خصوصی نیست

عسگراولادی گفت: باید پرسید آنهایی که هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات اتاق بازرگانی کرده‌اند، چه منافعی را دنبال می‌کنند.

اسدالله عسگراولادی ظهر امروز در نشست خبری در مورد وضعیت ساختار اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق طی چهار پنج سال اخیر آن طور که باید و شاید نتوانسته است به معنای واقعی، وظایف خود را اجرا کند و نارضایتی اقشار کارآفرین کشور نیز مؤید این نکته است.

وی با اشاره به اینکه کسانی باید وارد اتاق بازرگانی کشور شوند که مشکلات کشور و اقتصاد آن را با جان و دل درک کرده باشند، افزود: قاعدتاً افرادی که تنها هدفشان ورود به اتاق بازرگانی به عنوان سکوی پرش است، نمیتوانند آن طور که باید و شاید برای بخش خصوصی مؤثر باشند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران همچنین از هزینههای میلیارد و ریخت و پاشهای آنچنانی برای انتخابات هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق تهران انتقاد کرد و گفت: پس از انتخابات، ریز هزینههای انتخاباتی خود را اعلام میکنیم تا مشخص شود، آنهایی که هزینههای بیحد و حصر کردهاند با چه هدفی بوده است.

مجیدرضا حریری نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در مورد هزینه های بالای انتخابات در برخی گروهها گفت: از نهادهای نظارتی خواستهایم تا پس از انتخابات اتاق، بر این هزینهها نظارت کرده و ببینند این پولها با چه هدفی خلق شده است.

وی با اشاره به سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه برخی پولهای کثیف در حال ورود به انتخابات کشور است، افزود: بخشی از همین پولها در انتخابات اتاق بازرگانی هزینه میشود و باید پرسید، آنهایی که برای ورود به اتاق، هزینههای میلیاردی میکنند، چه منافعی را پس از آن خواهند داشت.

حریری با تأکید بر اینکه فضای اتاق بازرگانی برای ایجاد اقتصاد آزاد، رقابتی و شفاف باید تغییر کند، افزود: اکنون این فضا انحصاری است و رئیسمحور است و هیأت نمایندگان هیچ تأثیری در تصمیمگیریهای اتاق بازرگانی نداشته و تنها ماهانه دو ساعت در یک جلسه نمادین حضور مییابند، در حالی که نمایندگان مجلس هریک رأی تأثیرگذاری دارند و اینکه میگویند اتاق، پارلمان بخش خصوصی است، جمله کلیشهای بیش نیست.

مرتضی حاجیبابا نیز به این نکته اشاره کرد که، معتقدیم هر فردی خارج از اتاق بازرگانی میتواند هر گرایشی داشته باشد، اما متأسفانه در بین کاندیداهای این دوره شاهد ورود افراد سیاسی هستیم که حرکات سیاسی هم انجام میدهند.

وی افزود: مشکل اقتصاد ما هم آن است که همواره سیاست در اقتصاد دخالت کرده است و شاید سیاسیترین اقتصاد جهان را داریم که دارد پایههای اقتصاد را میجود و از بین میبرد و معتقدیم اتاق سیاسی، اتاق بخشی خصوصی نخواهد بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: نمیدانیم دم خروس را باور کنیم یا قسم آقایان را، از آن طرف میگویند بخش خصوصی به میدان بیاید و از طرفی دیگر، دولتیها مهرهچینی میکنند، که این دو با هم تناقض دارد.

نشست خبری عسگراولادی که برای انتخابات اتاق بازرگانی فهرستی 21 نفره ارائه کرده که به زعم خودش، جمعی از بخش خصوصی خالص هستند، همزمان با سالروز تولد او در 82 سالگی برگزار شد که کیک تولد نیز بخشی از برنامه خبری وی بود.

فریال مستوفی ظهر امروز در نشست خبری به ضرورتهای اهمیت بخش خصوصی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط دولت، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی باید در راستای هموار کردن راه برای جذب سرمایه خارجی به کمک دولت بیایند تا بتوانیم جبران کمبود بودجه نفتی را به اجرا درآوریم.

وی به این نکته اشاره کرد که سرمایهگذاری خارجی الفبای خاص خود را دارد و این گونه نیست که فقط کار را با حرف جلو ببریم، چرا که طی سالهای گذشته فقط شعار جذب سرمایههای خارجی را دادهایم، اما در عمل، کاری برای آن نکردهایم.

وی ادامه داد: با وضعیت اقتصادی که با ناشی از پایین آمدن قیمت نفت به وجود آمده، نمیتوان از بخش خصوصی در عرض یک سال توقع معجزه داشت، اما از اکنون، زیرساختهای اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید متحول شود.

مستوفی اظهار امیدواری کرد: تا افراد اتاق بازرگانی را به چشم سکوی پرتاب نگاه نکنند، بلکه به دنبال راهکار مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشند، چرا که ما سالها تنها به خامفروشی چه در حوزه نفت و چه محصولات معدنی بسنده کردهایم، در حالی که میتوان با صادرات محصولات نهایی، ارزش افزوده بیشتری را عاید کشور کرد.

عضو هیأت مدیره اتاق ایران و چین به موقعیت استراتژیک ایران برای جذب سرمایههای خارجی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که در همه جای دنیا رکود حاکم است، ایران ظرفیتهای خوبی برای سرمایههای خارجی دارد، اما این مسئله نیازمند اعتمادسازی است، چرا که سرمایهگذار سرمایهاش را جایی خرج میکند که سود معقولی عایدش شود.

به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بخش خصوصی، خود ابتدا باید سرمایهگذاری را در کشور آغاز کند، تا اعتماد و سرمایهگذاری هم جلب شده و به میدان بیاید.

وی به این نکته هم اشاره کرد که بهترین قوانین سرمایهگذاری دنیا را داریم، اما به دلیل اجرا نشدن قوانین یا برخورد سلیقهای با آن، با موانع زیادی مواجه شدهایم.

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران و چین در پاسخ به اینکه چقدر میتوان از ظرفیت چین برای سرمایهگذاری خارجی در ایران استفاده کرد، گفت: اگرچه ححم مبادله تجاری ما و چین بالاست و تراز تجاری به نفع ایران مثبت است، اما نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از این تجارت مربوط به خامفروشی نفت است و اگر شرایط تحریم که موقعیت بستهای را برای ما ایجاد کرده برداشته شود، چینیها هم برای اینکه از بازار رقابت دنیا عقب نمانند، به جای آنکه کالای ساختهشده به ما بفروشند، برای سرمایهگذاری ورود میکنند.

وی پیشنهاد داد تا از الان به فکر توسعه صنایعی باشیم که مواد اولیهاش هم در داخل تولید میشود، نه آنکه واردات کالاهای ساختهشده را گسترش دهیم.

مشاهده نظرات