ضرورت تعدیل قیمت شیر در راستای حمایت از تولید و مصرف

ضروری است که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی تولیدکنندگان داخلی را حمایت و هزینه‌ی تولیدی را در راستای تعدیل قیمت شیر جبران کند.

محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود: عدم اختصاص یارانه حاصل از قانون هدفمندی یارانهها به بخش تولید، چرخه تولید تقویت و حمایت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه تولیدکنندگان داخلی از سوی دولت حمایت نشوند بسیاری از دامپروریها و کارخانجات ورشکسته خواهند شد.

اسماعیلی با بیان اینکه با افزایش سه مرحله قیمت شیر مخالف هستم تصریح کرد: هزینههای تولیدی، بستهبندی و پاستوریزه کردن شیرهای پاکتی در افزایش قیمت تأثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامپروری افزایش 15 درصدی قیمت شیر خام را در راستای جبران هزینهها و حمایت از تولیدکنندگان محقق دانست.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با تأکید بر اینکه مصرفکنندگان بایستی کیفیت شیر کمچرب و پرچرب را به درستی ارزیابی نمایند افزود: یکی از وظایف دستگاههای نظارتی کنترل کیفیت شیر و فرآوردههای لبنی در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده خواهد بود.

وی یادآور شد: شیر سنتی در مقایسه با شیر پاستوریزه از کنترل کیفی مطلوبی برخوردار نخواهد بود.

مشاهده نظرات