رئیس کمیسیون انرژی:

قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی دارد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی خواهد داشت.

علی مروی اظهار کرد: در حال حاضر بودجه 94 به صورت دو سقفه بسته شده است و در واقع درآمد پیشنهادی دولت از نفت در سال آینده که 72 هزار دلار دیده شده بود به 54 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مجلس مصوب کرد در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا کند مابهالتفاوت این رقم را دولت بتواند استفاده کند.

وی با بیان اینکه قیمت نفت قطعاً در سال آینده افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: هیچ کس نمیتواند به طور دقیق قیمت نفت را پیشبینی کند. اما به هر حال نشانههایی وجود دارد که این رقم افزایشی خواهد بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: در صورتی که دولت در سال 94 درآمد بیشتری از فروش نفت به دست بیاورد میتواند از این درآمد برای اجرای پروژهها استفاده کند.

مروی در پایان گفت که ممکن است رقم 72 دلاری پیشنهادی دولت برای هر بشکه نفت در سال 94 محقق شود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات