یک هفته از اولتیماتوم سازمان حمایت گذشت

قیمت لبنیات هنوز کاهش نیافته است

در حالی که عضو انجمن صنفی لبنی می‌گوید پس از اولتیماتوم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر بازگرداندن قیمت محصولات لبنی به ویژه شیر کم‌چرب به قیمت‌ سابق، این کارخانه‌ها قیمت را به حالت گذشته بازگرداندند، هنوز این اتفاق نیفتاده و قیمت‌های افزایش یافته شیر کم‌چرب در برندهای مختلف در مغازه‌ها عرضه می‌شود.

طی هفتههای گذشته برخی از برندهای صنایع لبنی در یک یا دو مرحله قیمت شیر بطری یک لیتری کمچرب، نیمچرب و پرچرب را گرانتر از گذشته به بازار عرضه کردند در حالی که میزان افزایش قیمت آنها بیش از 15 درصد مصوب اعلام شده در ابتدای امسال بوده و بعضا به 50 درصد میرسد.

پس از این اقدام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هشدار داد که صنایع لبنی باید از شنبه – 9 اسفندماه – قیمت افزایش یافته محصولات خود را مجددا به حالت سابق بازگردانند اما اکنون پس از گذشت یک هفته از این اولتیماتوم، صنایع لبنی همچنان محصولاتشان به ویژه شیر بطری کمچرب را به قیمتهای افزایش یافته جدید به بازار عرضه میکنند.

البته محمد فربد، عضو انجمن صنفی لبنی میگوید همه برندهایی که قیمت محصولاتشان را در بازار افزایش دادهاند مجددا به حالت سابق بازگرداندهاند اما مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار و رصد قیمت ها حاکی از کاهش نیافتن قیمتها به حالت قبل است.

به نظر میرسد دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید به بازار لبنیات ورود و با تولیدکنندگان متخلف که براساس مصوبه قانونی قیمت محصولات خود را خودسرانه افزایش دادهاند، برخورد کنند.

مشاهده نظرات