آمار چک برگشتی دی93 به‌خاطر اجرای طرح چکاوک اعلام نشد

در انتشار شاخص‌های ماهانه اقتصادی دی93، آمار مبادله و برگشتی چک و اسناد بانکی منتشر نشده است و بانک مرکزی، علت عدم انتشار آمار مبادله اسناد و چک برگشتی را اجرای طرح چکاوک در بانک‌های کشور و عدم دسترسی و امکان تهیه این آمار عنوان کرده است.

بانک مرکزی، طی روزهای اخیر شاخصهای اقتصادی در دی93 و تحولات مربوط به شاخصهای قیمت و تورم، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری، آمار فروش و واخواست سفته و برات در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معاملهشده در سازمان بورس اوراق بهادار، متوسط قیمت فروش یک سکه تمامبهار آزادی و متوسط قیمت فروش یکدلار امریکا و یکیورو را اعلام کرد. در انتشار شاخصهای ماهانه اقتصادی دی93، آمار مبادله و برگشتی چک و اسناد بانکی منتشر نشده است و بانک مرکزی، علت عدم انتشار آمار مبادله اسناد و چک برگشتی را اجرای طرح چکاوک در بانکهای کشور و عدم دسترسی و امکان تهیه این آمار عنوان کرده است.

در آذر سال93، آمارهای ماهانه نشان میداد که تعداد چکهای برگشتی بهشدت رشد کرده و به بیش از 546هزار چک برگشتی در آذر رسیده و نسبت چک و اسناد برگشتی به مبادلهشده نیز از نظر تعداد به بیش از 13درصد و از نظر مبلغ به بیش از 7درصد رسیده است.

احتمالا از ماههای آینده و اجرای طرح چکاوک، انتظار میرود که آمار چکهای برگشتی کاهش یابد و با نظارت بیشتر بانک مرکزی و بانکهای کشور و بهبود عملکرد مبادله اسناد و چک و کاهش نسبت برگشتیها مواجه شویم.

منبع: روزنامه تعادل
مشاهده نظرات