33 هزار واحد صنعتی نیازمند 10000000000000 تومان نقدینگی

در سال های اخیر با ضربه خوردن بخش تولید از تورم و رکود ایجاد شده، بیشترین آسیب را در این میان صنعت کشور دید تا اکنون بیش از 5400 واحد صنعتی راکد در شهرک های صنعتی داشته باشیم.

علاوه بر رکود، افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز به گونه ای دیگر به هزینههای بخش صنعتی اضافه کرد تا پایین آمدن قدرت خرید به عنوان ضربه پایانی صنعت را فلج کند. اکنون در حالی که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشانده شده اند، مابقی واحدهای صنعتی و تولیدی نیز با ظرفیت بسیار پایینی به کار خود ادامه می دهند.

هرچند که در طول یک سال گذشته شرایط مناسب تری از قبل برای فعالیت تولید و صنعت در کشور فراهم شده اما هنوز بستر برای پیشرفت صنعت و خروج کامل از رکود فراهم نشده است.

سیاست هایی که در دولتهای نهم و دهم اتخاذ شد، ضربه سنگینی به بخش صنعت زد تا جایی که طی این مدت فقط در شهرک های صنعتی بیش از 5400 واحد صنعتی به صورت راکد درآمده اند که البته سید محمد علی سید ابریشمی - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی - راکد بودن این تعداد واحد صنعتی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را تایید می کند اما آن ها را مربوط به سال های 84 تا 92 می داندکه این تعداد واحد صنعتی راکد 18 درصد صنایع کوچک و متوسط را شامل میشوند.

وی معتقد است که در حال حاضر شهرک صنعتی راکد در کشور نداریم و به طور کلی 734 شهرک و ناحیه صنعتی با امکانات زیرساختی مناسب در خدمت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است که 33 هزار واحد صنعتی در این شهرک ها فعال هستند.

این در حالی است که به طور کلی وضعیت واحدهای صنعتی در شهرک ها به مراتب بهتر از وضعیت آن ها در خارج از شهرکهاست اما در عین حال کمک به واحدهای صنعتی و کارآفرینان، یک اصل مهم است که به فعال کردن چرخه تولید منجر میشود.

در سال های گذشته واردات بیرویه کالا، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله علل زمینگیر شدن صنایع کشور بوده است. البته نمی توان از نقش قاچاق در این میان چشمپوشی کرد؛ هرچند که انتظار می رود تا جایی که ممکن است، جلوی واردات رسمی کالاهایی که در داخل تولید دارند نیز گرفته شود.

همچنین انتظار میرود فعال شدن واحدهای راکد در شهر ک های صنعتی مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بر این موضوع تاکید داشته و میگوید مشکلات موجود در شهرک های صنعتی که باید به سرعت برطرف شوند، نیازمند بودجه است.

سید ابریشمی با تاکید براینکه صنعت به کمک جدی مدیران بانکها برای احیای دوباره نیاز دارد، گفته که در حال حاضر مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش، معضل بزرگ واحدهای صنعتی کشور است.

به گفته وی نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی کشور 10 هزار میلیارد تومان است و با وجود اینکه تامین این نقدینگی مشکل است، برای سه سال آینده میتوان از منابع داخلی و حمایت از بانکها این منابع را تامین کرد.

از سوی دیگر در حال حاضر 28 هزار واحد صنعتی دیگر در حال ساخت است باید با اتخاذ تدابیر درست شرایطی را فراهم کرد تا این واحدهای تولیدی در سال های آینده به سرنوشت واحدهای راکد فعلی دچار نشوند، البته این موضوع نیازمند حمایت جدی و همه جانبه مسئولان و مجلس است.

مشاهده نظرات