92 درصد دانه‌های روغنی از خارج وارد می‌شوند

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه باید به سمت تولید محصولات بنیادین مانند بذر برویم، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ میلیون بذر صیفی وارد می‌شیود و ۹۲ درصد دانه‌های روغنی از خارج وارد می‌شوند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در همایش سیاستهای فناوری و نوآوری در برنامه ششم طی سخنانی با اشاره به نقش علم و فناوری در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: تمایل جوامع به پذیرش فناوریهای نوین در حال حاضر در حال افزایش است و نظاممند کردن دانش و تبدیل ایده به محصول تجاری و ایجاد بازار برای آن در داخل و خارج از کشور قابل هدایت شدن است. 

وی افزود: در دنیای رقابت اقتصادی تبدیل ایدههای نو به اختراع و به کارگیری در عرصه عمل باعث پیشرفت و موفقیت کشورها میشود و در بخش کشاورزی اهمیت استفاده از فناوری و نوآوری بیش از سایر زمینه ها اهمیت دارد و فناوری در حوزههای بذر، نهال، ژنتیک و مواد بیولوژیک، ماشینآلات و تاسیسات قابل توجه است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موفقیت حمایت از نظام نوآوری و تجاری سازی محصولات فناوری در حوزههای کشاورزی، بسیار متاثر از وجود سیاستهای حمایتی مناسب در این حوزه است. چرا که فناوریهای توسعه کشاورزی در جهان قابل توجه است، اما در عین حال فرصتها و تهدیدهای توسعه فناوریهای مرتبط با کشاورزی یا کسب و انتقال فناوری بین کشورها پیچیده است. بنابراین بسیاری از کشورها سرمایهگذاری کلانی در این زمینه دارند. به عنوان مثال کشور کره از منابع محدودی برخوردار بوده و پس از دورههای طولانی مقامات این کشور به فکر استفاده از فناوریها و نوآوری در کشاورزی افتادهاند که فناوریهایی مانند زیستفناوری و فناوری اصلاح خاک، مدیریت تغذیه و مدیریت پس از برداشت سبب شده تا اکنون این کشور پیشرفت خوبی در کشاورزی داشته باشد. 

حجتی ادامه داد: تامین غذا، سلامت و امنیت غذایی از دیرباز مهمترین دغدغه بشر بوده و فناوریهای نوین از جمله زیستفناوری و نانوفناوری توانسته با ایجاد تحول گام موثری در این موارد بردارد. 

وی با بیان اینکه توجه به زیستفناوری به عنوان یکی از فناوریهای کلیدی در اسناد بالادستی کشور نشان دهنده اهمیت این موضوع است، گفت: در حال حاضر رصد وضعیت زیستفناوری کشور در 4 بخش کشاورزی، صنعت، سلامت و محیط زیست نشان میدهد که در حوزه سلامت پیشرفتهای قابل قبولی ارائه شده است. 

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: نگاه به فناوریهای برتر در برنامه ششم توسعه باید از منظر اسناد کلانی مانند سیاستهای ابلاغ مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گیرد و هدفگذاری برای رشد و توسعه باید براین اساس انجام شود. 

حجتی با اشاره به مشکلاتی همچون کمبود منابع آب و خاک و فرسایش زمین گفت: کمبود منابع آب و خاک و افزایش جمعیت و نیاز به افزایش تولید و توجه بیش از پیش به کیفیت محصول، ضرورت توجه به تامین امنیت غذایی ضروری را کرده است و وزارت جهاد کشاورزی در کنار سیاست حمایت از فناوریهای نوین به سیاستهای نظارت و کنترل این فناوری توجه ویژهای دارد.

وی با اشاره به طراز غذا در کشور گفت: امروز وضعیت ما در ارتباط با طراز غذا چندان مطلوب نیست و طراز آن منفی 8 میلیارد دلار است که در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر افزایش بهرهوری امیدواریم در یک افق 10 ساله طراز غذا در کشور را صفر کنیم که البته اساس این برنامه ورود به فناوریهای نو است. 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم توسعه داشته باشیم راهی جز توجه به فناوریهای نوین نداریم،گفت: کشورهای دیگر با تکیه بر فناوریهای نوین غذای خود را به دارو تبدیل کردهاند. همچنین با فناوریهای نو دارو را در غذا وارد کرده و بیماران را با غذا درمان میکنند. 

حجتی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه باید به سمت تولید محصولات بنیادین کشاورزی برویم، گفت: متاسفانه در بذر که محصول بنیادی است، متکی به خارج هستیم و سالانه نزدیک به 300 میلیون بذر صیفی وارد میکنیم و همچنین 92 درصد دانههای روغنی ما از خارج وارد میشود.

مشاهده نظرات