شرایط فعالیت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص شرایطی که برای حضور نمایندگی‌های رسمی پوشاک خارجی در نظر گرفته شده است صحبت کرده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص شرایطی که برای حضور نمایندگیهای رسمی پوشاک خارجی در نظر گرفته شده است افزود: این برندها باید در قالب شخصیت حقوقی باشند و در مکانهای عرضه باید صندوق فروش داشته باشند تا به سیستم امور مالیاتی ما وصل شوند و 50 درصد کالایی که در سال اول به کشور ما وارد میکنند باید در داخل ایران تولید شود یا از ظرفیت کار داخل ایران تولید شود یا از ظرفیت کارخانههای خالی ایرانی استفاده کنند.

صادقی گفت: بر این اساس برندهای خارجی یا باید خود در ایران کارخانه احداث کنند یا در صورت امکان با همکاری تولیدکنندگان ایرانی تولید کنند. وی تاکید کرد: بر این اساس از برندهای خارجی تعهد گرفته میشود 20 درصد از محصول خود را که در ایران تولید کردهاند به بازار خود، خارج از ایران صادر کنند و در مرحله بعدی باید 100 درصد محصول خود را در ایران تولید کند. در غیر این صورت از بازار ایران خارج میشوند.

مشاهده نظرات