از سوی اداره استاندارد تهران؛

پروانه ۶ فرآورده‌های غذایی باطل شد

اداره کل استاندارد استان تهران، پروانه ۶ فرآورده غذایی را به دلیل عدم احراز شرایط استاندارد ابطال کرد.

 مسلم بیات گفت: بر اساس مصوبه جلسات کمیته علایم اداره کل استاندارد استان تهران، از تیرماه تاکنون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شش فرآورده غذایی به دلیل عدم احراز  شرایط استاندارد، ابطال شده است.

پروانه این فرآوردهها شامل نوشابه انرژیزا و نوشیدنی میوهای بدون گاز (لیمو - لیمو نعناع) در بستهبندی شیشه با نام تجارتی کاسل (به علت بیاعتباری پروانه و عدم تولید)، سوپ آماده و نیمهآماده با نام تجارتی کامچین (به علت بیاعتباری پروانه و احراز بیکیفیتی کالا)، فرآورده سیبزمینی سرخشده در روغن با نام تجارتی فیدل –دکر (به علت بیاعتباری پروانه)، چای سیاه شکسته و قلم (داخلی) بدون اسانس با نام تجارتی مشکبوبه و دوغ بدون گاز با نام تجارتی فرات ابطال شده است.

مشاهده نظرات