تحقیقات بازار یا مطالعه بازار چیست؟

تحقیقات بازار یا Market Research اصطلاحی است که به روند جمع‌آوری اطلاعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف اشاره دارد.

نقش اصلی تحقیقات بازار این است که به یک شرکت یا یک سازمان کسبوکار با نمایش عمیق از مشتریان یا مصرفکنندگان بهمنظور برآوردن نیازهای خود بهتر کمک کند. این فرآیند از تحقیقات بازار قادر به رقابت با بازیکنان دیگر در همان صنعت است و به تجزیه و تحلیل چیزهایی مانند اندازه بازار، رقابت و نیازهای بازار کمک میکند.

در واقع تحقیقات بازار، جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدفمند از دادههایی در مورد بازار هدف، رقابت و محیط است. تحقیقات بازار تکنیکها و روشهای تحلیلی و آماری برای جمعآوری و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم است. این فرآیند شامل پژوهشهای اجتماعی در محیط کسبوکار است.

روشهای کشف علمی که برای تصمیمگیری بازاریابی استفاده میشود. بهطور کلی شامل:

1- مطالعه بازار: شناسایی یک بازار خاص و اندازه آن و ویژگیهای دیگر.

2- مطالعه محصولات: شناسایی یک نیاز یا خواسته از ویژگیهای محصول یا خدمات که موجب رضایتمندی میشود.

3- مطالعه مشتریان: شناسایی ترجیحات، انگیزهها و رفتار خرید مشتریان هدف است. اطلاعات برای تحقیقات بازاریابی از مشاهده مستقیم مصرفکنندگان (از جمله در فروشگاههای خرده فروشی)، نظرسنجی ایمیل، شماره تلفن یا مصاحبه چهره به چهره از منابع منتشر شده (مانند اطلاعات آمارگیری جمعیتی) جمعآوری میشود. هدف از هر پروژه تحقیقات بازار رسیدن به افزایش درک موضوع است. در حال حاضر با رقابتیتر شدن بازارهای سراسر جهان، تحقیقات بازار در دستور کار بسیاری از سازمان ها، اعم از بزرگ یا کوچک قرار گرفته است.

فاکتورهایی که در مطالعات بازار بررسی میشوند

تحقیقات بازار میتواند بهعنوان یک روش ایده گرفتن از نیازهای مشتریان به شرح زیر در نظر گرفته شود. برخی از عوامل که میتواند از طریق این فرآیند مورد بررسی قرار داده شود:

1. روند در بازار (Trends in the market) روند یا تغییرات بازار در یک دوره معین از زمان است.

2. تقسیم بندی بازار (Segmentation of the market): این بخش از بازار را به زیر گروه با ویژگیهای مشابه بخش بندی میکند و نیاز دارد که تمایزی بین جمعیتشناسی، انتخابها، جنسیت، شخصیت و غیره ایجاد شود. بخش بندی بازار فرآیندی است که براساس آن یک بازار به زیربخشهای متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیمبندی میشود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواستههای یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوهای مشابه پاسخ میدهند. بخشبندی بازار کمک میکند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخشهای کوچکتر، منابع سازمان بهطور بهینه صرف مشتریان اصلی شود.

3. اطلاعات موجود (Information available) بازار، اطلاعاتی در مورد قیمتهای محصولات مختلف بازار است.

4. تجزیه و تحلیل SWOT : این تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید یک کسبوکار یا شرکت است.

5. اثربخشی بازاریابی (Effectiveness of marketing) اثربخشی بازاریابی به تجزیه و تحلیل ریسک، تحقیقات محصول، تجزیه و تحلیل مشتری، رقیب و غیره میپردازد.

مزایای تحقیقات بازار

بهرهبرداری از فرصت، یکی از بزرگترین مزایای انجام تحقیقات بازار این است که شما را قادر به پیدا کردن فرصتهای مختلف در بازار کرده و امکان بهرهبرداری از آنها را بهطور موثر فراهم میکند. بهعنوان مثال، ممکن است یافتن اینکه آیا محصولتان مناسب مخاطبان هست یا نه و اگر نیست، تحقیقات بازار به شناسایی مخاطبان مناسب کمک میکند. تشویق ارتباطات، تحقیقات بازار به شما برای پیدا کردن بهترین راه برای برقراری ارتباط با مشتریان کمک میکند. پس از اخذ نتایج تحقیقات، ماهیت، مخاطب، شخصیت، علائق، عدم علائق و غیره مخاطبان مشخص میشود و این باعث میشود راههای ارتباط و رسیدن به آنها آسانتر شود. حداقل کردن ریسک، یکی دیگر از مزایای عمده تحقیقات بازار این است که کمک میکند تا ریسکهای کسبوکار حداقل شده و اقدامات مورد نیاز در مورد موضوعات خاص در نظر گرفته شود. برقراری روند و سهم بازار، شرایط بازار بهطور مداوم تغییر میکند. در چنین سناریویی، تنها تحقیقات بازار کامل میتواند به ایجاد ادامه روند و سپس تدوین و فرموله کردن برنامه با توجه به نیازهای فعلی و مورد نیاز مشتریان کمک کند. کشف مشکلات احتمالی ، از آنجا که تحقیقات بازار واکنش، انتخابها و اولویتهای مشتریان را نشان میدهد، یک کسبوکار میتواند محصول را تغییر دهد درحالیکه هنوز در حال تولید یا در فرآیند تولید است. اگر یکی از نتایج تحقیقات در دست باشد، پیدا کردن مشکلات و سپس کار روی آنها آسانتر است.

برچسب ها: بازار
مشاهده نظرات