تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکت‌‌ها به شرط انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال ۹۴

با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور شرکت‌هایی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده‌اند مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین شد.

اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور(قبل از دوپاره شدن) ابلاغ شده است هیأت وزیران در جلسه 1395/4/30 به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب ­نامههای شمارههای 90836/ت48793هـ مورخ 1392/4/18 و شماره 136590/ت50976هـ مورخ 1393/11/13 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1ـ متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه میشود: «مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت­ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 الی 1394 نسبت

به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام نمودهاند، تا پایان سال 1395 تعیین میگردد.»

2ـ در ماده (10) اصلاحی، عبارت «و درخصوص شرکت­ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان»بعد از عبارت «حسابدار رسمی» اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می­شود:

«تبصره ـ مهلت ارسال تأییدیههای مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال­های 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام نمودهاند، تا پایان سال 1395 تعیین میگردد.»

3ـ این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات