حرکت معدن در جاده پیشرفت

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، در بخش معدن با توجه به میزان ذخایر قطعی و احتمالی مواد معدنی و همچنین ظرفیت توسعه طرح‌های صنایع معدنی تدوین شد تا بتواند ایران را در سال ۱۴۰۴ به قدرتمندترین اقتصاد منطقه تبدیل کند.

با توجه به زمان اندکی که در اختیار است (تنها ۹سال دیگر به موعد تعیین شده) اما دستیابی به برخی از اهداف به طور تقریبی غیرممکن پیشبینی میشود. یکی از موارد یاد شده تولید ۵۵میلیون تن فولاد است که بر اساس پیشبینی فعالان بخش معدن به ویژه فعالان حوزه سنگآهن، در صورت ادامه روند فعلی در حوزه سنگآهن تولید این میزان از فولاد برای سال ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد. این در حالی است که ذخایر وسیعی از سنگ آهن به عنوان حلقه نخست زنجیره ارزش فولاد در کشور وجود دارد که شاید بخشی از آن همچنان مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. در نتیجه با استخراج ذخایر پنهان و عمیق این ماده معدنی شاید تحقق رقم تعیین شده به واقعیت بپیوندد اما این موضوع نیازمند همراهی و همکاری هرچه بیشتر دولت و بخش معدن خواهد بود.

بیشک در اختیار داشتن تجهیزات بروز در بخش معدن میتواند عمق اکتشاف را افزایش داده و معدنکاری ایران را از سطح به عمق رساند اما باید در اینباره این نکته را در نظر داشت، بخش معدن سالها با تحریمهایی روبهرو بود که راه را روی ورود تجهیزات بروز اکتشافی بسته بود. در نتیجه امروز با رفع تحریمها و ایجاد روابط جدید بینالمللی باید گامهای اصلی برداشته و از فرصت بهترین استفاده را کرد زیرا برخی اتفاقها همچون انتخابات ریاستجمهوری امریکا میتواند توافقنامه هستهای را دستخوش تغییر کند، به همین دلیل امروز باید از مسیر باز شده عبور و خود را به جایگاه اصلی رساند. ناگفته نماند در این میان برخی موانع داخلی میتواند سرعت حرکت معدن در جاده پیشرفت را کم کند. به عنوان مثال دریافت بهرهمالکانه از معادن بزرگ سنگآهنی همچون چادرملو و گلگهر میتواند تغییراتی را در حوزه تولید این ماده معدنی ایجاد کند زیرا امروز حوزه سنگآهن در وضعیت رکودی قرار گرفته که برخی رفتن را بر ماندن ترجیح دادهاند. در واقع دولت و فعالان معدنی باید با نگاهی نزدیک به یکدیگر در مسیر پیشرو حرکت کنند تا شاهد تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ باشیم.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
برنامه ایمیدرو برای آموزش همه سطوح نیروی انسانی بخش معدن
چادرملو تنها حقوق دولتی را پرداخت کند
آب، مایه حیات معدن
دغدغه‌های معادن و صنایع معدنی چیست؟
مشاهده نظرات