مهلت انتقال اوراق وام مسکن تمدید شد

به‌ منظور بهبود حجم عرضه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار فرابورس ایران و تعادل سمت عرضه و تقاضا، با مصوبه بانک مسکن به مهلت نقل و انتقال اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۳ به مدت شش ماه افزوده شد.

بر این اساس از فردا نوزدهم مردادماه اوراق تسهیلات مسکن سال ۱۳۹۳ که از زمان انتشار به مدت دو سال اعتبار و قابلیت خرید و فروش در بازار فرابورس را داشتند؛ یعنی اوراق تسه صادره از ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ تا ۱۵ اسفندماه این سال(تسه ۹۳۰۱ تا ۹۳۱۲) به مدت شش ماه دیگر قابل معامله و خرید و فروش در بازار خواهند بود.

در این میان از آنجا که نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن ماههای فروردین تا مرداد ۱۳۹۳ با پایان یافتن مهلت اعتبار آنها متوقف بودند، طبق این مصوبه بار دیگر بازگشایی میشوند که به این ترتیب شاهد تعادل سمت عرضه و تقاضای این اوراق در بازار فرابورس ایران خواهیم بود.

طبق اعلام شرکت فرابورس، در حال حاضر طبق مصوبه جدید بانک مسکن، تسه ۹۳۰۱ تا تاریخ پانزدهم مهرماه جاری قابلیت نقل و انتقال و هبه در بازار فرابورس و تا ۱۵ آبان ماه نیز امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را دارا خواهد بود. برای سایر اوراق نیز بنا به زمان صدور آنها مهلتهای زمانی مشابه تعیین شده است.

همچنین نکته مهم دیگر در خصوص اوراق تسهیلات مسکن سال ۱۳۹۳، اعمال محدودیت عدم فروش به مدت دو ماه از تاریخ خرید اوراق تسه برای ماههای تیر تا اسفند است که البته این محدودیت برای اوراق تسه ۹۳۰۱ تا تسه ۹۳۰۳ وجود ندارد.

لازم به ذکر است اوراق تسهیلات مسکن سال ۱۳۹۳ تا تاریخ نقل و انتقال در بازار فرابورس ایران قابل معامله بوده و پس از توقف نماد معاملاتی موردنظر، تا یک ماه امکان استفاده از تسهیلات احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل این اوراق از طریق بانک مسکن فراهم است.

جداول زیر مهلت نقل و انتقال و اعتبار اوراق تسهیلات مسکن سال ۱۳۹۳ و نیز محدودیت دو ماهه عدم فروش این اوراق از زمان خرید را نشان میدهد:

نماد معاملاتی

 

تاریخ صدور اوراق

مهلت نقل و انتقال و هبه اوراق در بازار فرابورس

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

محدودیت عدم فروش به مدت ۲ ماه از تاریخ خرید اوراق

تسه۹۳.۰۱

۱۳۹۳.۰۱.۱۵

۱۳۹۵.۰۷.۱۵

۱۳۹۵.۰۸.۱۵

ندارد

تسه۹۳.۰۲

۱۳۹۳.۰۲.۱۵

۱۳۹۵.۰۸.۱۵

۱۳۹۵.۰۹.۱۵

ندارد

تسه۹۳.۰۳

۱۳۹۳.۰۳.۱۵

۱۳۹۳.۰۹.۱۵

۱۳۹۵.۱۰.۱۵

ندارد

تسه۹۳.۰۴

۱۳۹۳.۰۴.۱۵

۱۳۹۵.۱۰.۱۵

۱۳۹۵.۱۱.۱۵

دارد

تسه۹۳.۰۵

۱۳۹۳.۰۵.۱۵

۱۳۹۵.۱۱.۱۵

۱۳۹۵.۱۲.۱۵

دارد

تسه۹۳.۰۶

۱۳۹۳.۰۶.۱۵

۱۳۹۵.۱۲.۱۵

۱۳۹۵.۰۱.۱۵

دارد

 

 

 

نماد معاملاتی

تاریخ صدور اوراق

مهلت نقل و انتقال و هبه اوراق در بازار فرابورس

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

محدودیت عدم فروش به مدت ۲ ماه از تاریخ خرید اوراق

تسه۹۳.۰۷

۱۳۹۳.۰۷.۱۵

۱۳۹۵.۰۱.۱۵

۱۳۹۵.۰۲.۱۵

دارد

تسه۹۳.۰۸

۱۳۹۳.۰۸.۱۵

۱۳۹۵.۰۲.۱۵

۱۳۹۵.۰۳.۱۵

دارد

تسه۹۳.۰۹

۱۳۹۳.۰۹.۱۵

۱۳۹۳.۰۳.۱۵

۱۳۹۵.۰۴.۱۵

دارد

تسه۹۳.۱۰

۱۳۹۳.۱۰.۱۵

۱۳۹۵.۰۴.۱۵

۱۳۹۵.۰۵.۱۵

دارد

تسه۹۳.۱۱

۱۳۹۳.۱۱.۱۵

۱۳۹۵.۰۵.۱۵

۱۳۹۵.۰۶.۱۵

دارد

تسه۹۳.۱۲

۱۳۹۳.۱۲.۱۵

۱۳۹۵.۰۶.۱۵

۱۳۹۵.۰۷.۱۵

دارد

 

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات