مشاغل باید ارزش‌گذاری شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید اگر بتوانیم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم به تک‌رقمی شدن بیکاری دست پیدا می‌کنیم هرچند درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.

علی ربیعی در همایش ملی و بینالمللی اشتغال و مهارتآموزی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از چهار میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغالتحصیلان در استانها با رستههای مورد نیاز آنها ۲۰ درصد است.

وی گفت: متاسفانه نوع نگاه به کار و فرهنگ کار عوض شده است و افراد تمایلی به گرفتن برخی مشاغل ندارند، زیرا انتظار آنها از شغل با واقعیت آن شغل تفاوت دارد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل باید ارزشگذاری شوند و سازمان آموزش فنی و حرفهای در استانداردسازی مشاغل به تغییر عرضه در نیروی کار کمک کند.

ربیعی خطاب به سازمان فنی و حرفهای اظهار کرد: نباید منتظر ثبت نام افراد در این سازمان باشید تا آنها را آموزش بدهید، بلکه باید به سمت گلوگاههای خروجی نیروی انسانی برویم و افراد را برای مهارتآموزی انتخاب کنیم.

وی تاکید کرد: استراتژی ما رفتن به روستاها و مناطق محروم و آموزشهای سیار است تا استانها از این طریق قادر به کارآفرینی در عرصههای خرد باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: سیاست مبارزه با فقر دولت تدبیر و امید، سیاست صدقهای نیست، بلکه سیاست توانمندسازی است و استراتژی مقابله با فقر متکی به سیاست مهارتآموزی و توانمندسازی است، لذا از سازمان فنی و حرفهای میخواهم که آموزشهای فقرزدا را در اولویت کار خود قرار دهد و در این مسیر آموزشهای مهارتی را به سازمانهای حمایتی، زندانها و پادگانها ببرد.

ربیعی با بیان اینکه کشورهای تازه صنعتی شده و پیشرفته مسیر توسعه خود را با اتکاء به نیروی انسانی ماهر طی کردهاند، بیان کرد: بیتردید ما نیز به نیروی ماهر توجه جدی و تکیه داشته باشیم تا به توسعهای فراگیر، عدالتافزا و توانمندساز در همه اقشار اجتماعی دست پیدا کنیم.

او مهارت را در دستیابی به فرصتهای برابر و کاهش نابرابری موثر خواند و گفت: مطالعات نشان میدهد کشورهایی که مسیر توسعه را پیمودهاند به دلیل بهرهگیری از نیروی انسانی ماهر بوده است و کشورهایی که بدون اتکاء به نیروی انسانی ماهر به درآمد سرانه بالا رسیدهاند توسعهیافته محسوب نمیشوند.

وی در پایان از عراق، لبنان، تانزانیا، غنا، زنگبار، نیجر و برونئی به عنوان کشورهایی نام برد که ایران برای آنها مربی تربیت کرده و دانش و تجارب مهارتی خود را در اختیار آنها قرار داده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات