آغاز سقوط آزاد نرخ اوراق حق تقدم مسکن

درپی افزایش ۶۶ ماهه زمان اعتبار اوراق حق تقدم مسکن سال ۹۳، قیمت این اوراق در فرابورس سقوط آزاد خود را شروع کرده‌اند به طوریکه در مقایسه با روزهای گذشته حدود ۵ درصدی کاهش نرخ داشته‌اند.

طی چند ماه سپری شده از سال 95 با افزایش سقف وام خرید مسکن، اوراق حق تقدم بهعنوان مسیری سریع برای دسترسی به این تسهیلات خیلی زود سیر صعودی قیمت را در پیش گرفتند. به این ترتیب بود که نرخ هر برگه اوراق مذکور که تا پیش از افزایش وام بین 70 تا 80 هزار تومان در نوسان بود به حدود 100 هزار تومان رسید.

برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی دلیل بروز این اتفاق را سفتهبازی برخی شرکتهای وابسته به بانکها اعلام کردند. بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از دلایل این امر بار روانی است که موجب افزایش قیمت میشوند، دلیل دیگر نیز اقدام شرکتهای زیرمجموعه برخی بانکهای دولتی است که در این اقدام به خرید این اوراق کرده که در نهایت منجر به ایجاد تقاضای کاذب میشوند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت اوراق حق تقدم مسکن در فرابورس روی میدهد، افزود: بحث اوراق حق تقدم برای بانک مسکن جذاب است چون با سپردهگذاری مردم این بانک سود بیشتری میبرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از اوراق مذکور از فرایند سفتهبازی است، گفت: اوراق حق تقدم لزوما منجر به عرضه تسهیلات نمیشود و عدهای برای کسب سود از آن اقدام به خرید و فروش اوراق حق تقدم میکنند.

بیضایی با بیان اینکه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از سفتهبازی در اوراق حق تقدم وجود ندارد، گفت: بانک مسکن باید برای جلوگیری از این کار اوراق را به صورت مستقیم در اختیار متقاضی مصرفی قرار دهد.

این در حالی است که بانک مسکن در راستای بهبود حجم عرضه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار فرابورس ایران و تعادل عرضه و تقاضا، مهلت نقل و انتقال اوراق منتشر شده در سال 93 را 6 ماه تمدید کرده است.

بر این اساس تسه 9301 (فروردین سال 93) تا تسه 9312 (اسفند 93) تا 6 ماه دیگر قابلیت نقل و انتقال را خواهند داشت.

اعلام این خبر از سوی فرابورس باعث شد تا روند صعودی قیمت اوراق حقتقدم متوقف و خیلی زود روند نزولی قیمتها آغاز شود. در حالی تا دیروز هر برگه اوراق مذکور به 100 هزار تومان تنه زد که امروز قیمت این اوراق به حدود 94 هزار تومان کاهش یافت.

مشاهده نظرات